[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng


[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Phát triển giáo dục là nền tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Một trong các yếu tố quyết định cho sự thành công của giáo dục là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Cán bộ quản lý giáo dục có vai trò quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục của mỗi nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục.
Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục nước ta được xây dựng ngày càng đông đảo, phần lớn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao. Đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nƣớc ta.
Đội ngũ cán bộ quản lý các cấp là những người tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo - Cán bộ quản lý giáo dục nói chung và cán bộ quản lý ở các trường mầm non nói riêng. Việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý đã và đang trở thành vấn đề trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo hiện nay, nhất là đối với bậc học mầm non.

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về 

[/tomtat]

Bài viết liên quan