[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu lao động và việc làm của hộ gia đình nông thôn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu lao động và việc làm của hộ gia đình nông thôn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu chung
3. Mục tiêu cụ thể
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm nông thôn
1.1.2. Hộ nông dân
1.1.3. Lao động và lao động nông thôn
1.1.4. Khái niệm về việc làm
1.1.5. Phân loại việc làm
1.1.6. Khái niệm về tạo việc làm
1.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của một số nước trên thế giới
1.2.2. Số lượng và chất lượng lao động
1.2.3. Việc làm
1.2.4. Chính sách của nhà nước
1.2.5. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.3.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.3.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3.4. Một số chỉ tiêu nghiên cứu chính
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng về lao động, việc làm huyện Chợ Mới
3.1.1. Số lượng lao động huyện Chợ Mới
3.1.2. Thực trạng việc làm của lao động huyện Chợ Mới
3.2. Thực trạng lao động, việc làm của các thành viên các hộ
3.2.1. Thực trạng lao động của các hộ nông thôn
3.2.2. Thực trạng việc làm của lao động
3.2.3. Những khó khăn của việc tìm kiếm việc làm và tạo việc làm cho các thành viên nông hộ
3.2.4. Nhu cầu tạo việc làm cho các thành viên hộ gia đình nông thôn các hộ điều tra
3.3. Một số giải pháp góp phần đào tạo, sử dụng lao động có hiệu quả cho các hộ gia đình nông thôn
3.3.1. Về công tác đào tạo nghề
3.3.2. Về vốn sản xuất
3.3.3. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
3.3.4. Khuyến khích các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn
3.3.5. Phát triển và đa dạng hóa các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động nông thôn
3.3.6. Tạo việc làm cho lao động trên địa bàn thông qua xuất khẩu lao động
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan