[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng vùng giá đất và vùng giá trị đất đai cho đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng vùng giá đất và vùng giá trị đất đai cho đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CÙM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục đích
1.3. Mục tiêu cụ thể
1.4. Yêu cầu của đề tài
Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về giá đất
1.1.1. Cơ sở lý luận về định giá đất
1.1.2. Hệ thống định giá đất và định giá hàng loạt
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1.2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại Việt Nam
1.3. Vùng giá đất và vùng giá trị đất đai.
1.3.1. Vùng giá đất
1.3.2 Vùng giá trị đất đai
1.3.3. Mối quan hệ giữa vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.3.4. Mối quan hệ giữa phân hạng, phân vùng giá trị và định giá đất
1.4. Xác định vùng giá trị đất đai
1.4.1. Tìm vùng giá trị đất đai
1.4.2. Tính giá đất hàng loạt theo vùng giá trị đất đai
1.5. Phương pháp và quy trình xây dựng vùng giá trị đất đai Việt Nam
1.5.1. Giải pháp phân vùng tại Việt Nam
1.5.2. Một số quy trình phân vùng giá trị đất đai kết hợp công nghệ GIS
1.6. Ứng dụng GIS vào xây dựng vùng giá đất và vùng giá trị đất đai
1.6.1. Thế giới
1.6.2. Việt Nam
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi địa bàn nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu:
2.2.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội
2.2.2. Tình hình quản lý và thực trạng đất đai
2.2.3. Điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.2.4. Nghiên cứu các vấn đề xây dụng vùng giá đất và giá trị đất đai (đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn)
2.2.5. Nghiên cứu thử nghiệm xây dụng vùng giá đất và giá trị đất đai ( đất sản xuất nông nghiệp, đất ở nông thôn) tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
2.2.6. Áp dụng chi tiết hóa vùng giá đất để xây dựng bảng giá đất (đất sản xuất nông nghiệp, đất ở nông thôn)
2.2.7. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác định giá đất và công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Trùng Hòa, huyện Ngân Sơn
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu và tài liệu sơ cấp
2.3.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
2.3.3. Phương pháp xây dựng bản đồ
2.3.4. Phương pháp chuyên gia
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Các nguồn tài nguyên
3.1.3. Kinh tế xã hội
3.2. Tình hình quản lý và thực trạng đất đai
3.2.1. Tình hình quản lý
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
3.3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại địa bàn nghiên cứu
* Kết quả phân tích số liệu điều tra các yếu tố ảnh hưởng
3.4. Nghiên cứu các vấn đề xây dựng vùng giá đất và giá trị đất đai (đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn)
3.5. Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng vùng giá đất và giá trị đất đai (đất sản xuất nông nghiệp, đất ở nông thôn) tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
3.5.1. Đất ở nông thôn
3.5. 2. Đất sản xuất nông nghiệp
3.6. Áp dụng chi tiết hóa vùng giá đất để xây dựng bảng giá đất (đất sản xuất nông nghiệp, đất ở nông thôn)
3.7. Những vấn đề rút ra từ quy trình thử nghiệm và đề xuất giải pháp
3.7.1. Những vấn đề của nghiên cứu
3.7.2. Đề xuất giải pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan