[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng sắn tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng sắn tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DÁNH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lí luận của đề tài
1.1.1. Lí luận về phân tích chuỗi giá trị
1.1.2. Khái niệm chi phí và lợi nhuận
1.1.2.1. Chi phí
1.1.2.2. Lợi nhuận
1.1.3. Tình hình nghiên cứu chuỗi giá trị trong nước và thế giới
1.1.3.1. Nghiên cứu chuỗi giá trị trên thế giới
1.1.3.2. Nghiên cứu chuỗi giá trị tại Việt Nam.
1.1.4. Công cụ phân tích chuỗi giá trị
1.1.5. Nội dung chính trong phân tích chuỗi giá trị
1.1.6. Ý nghĩa của phân tích chuỗi giá trị
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Tổng quan về tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn ở Việt Nam và trên thế giới
1.2.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn tại Việt Nam
1.2.1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn trên thế giới
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu chuỗi giá trị và chọn địa điểm thực hiện
2.2.4. Phương pháp phân tích chi phí, lợi nhuận trong chuỗi giá trị
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HỆ THỐNG BẢNG BIỂU
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lí
3.1.1.2. Đặc điểm địa hình, diện mạo
3.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn
3.1.1.4. Các nguồn tài nguyên
3.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội
3.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
3.1.2.2. Tình hình phát triển các ngành kinh tế
3.1.2.3. Dân số và lao động
3.1.2.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
3.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội
3.1.3.1. Lợi thế
3.1.3.2. Hạn chế
3.2. Tình hình chung về cây sắn của huyện Sơn Dương
3.2.1. Diện tích, sản lượng sắn của huyện giai đoạn 2011-2013
3.2.2. Tình hình phân bố diện tích trồng sắn
3.2.3. Tình hình tiêu thụ sắn của huyện Sơn Dương
3.3. Chuỗi giá trị ngành hàng sắn của huyện Sơn Dương
3.3.1. Người cung cấp đầu vào
3.3.2. Hộ trồng sắn
3.3.3. Người thu gom
3.3.4. Chế biến sắn
3.3.5. Cơ chế tham gia chuỗi giá trị và tiêu thụ sắn của huyện
3.4. Chi phí sản xuất và lợi nhuận từ sản xuất sắn của huyện
3.4.1. Đối với hộ trồng sắn
3.4.2 Hộ thu gom và buôn bán
3.4.2.1 Đối với những hộ thu mua sắn tươi.
3.4.2.2. Đối với những hộ thu mua sắn khô.
3.4.3. Đối với hộ chế biến
3.5. Sự phân chia lợi nhuận của các tác nhân trong chuỗi
3.5.1. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của các tác nhân trên 1000kg sắn tươi năm 2013
3.5.2. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của các tác nhân trên 1000kg sắn khô năm 2013
3.6. Những khó khăn trong chuỗi giá trị
3.6.1. Khó khăn về cung cấp đầu vào
3.6.2. Khó khăn về tiếp cận thị trường
3.6.3. Khó khăn về công nghệ chế biến sản phẩm thô
3.6.4. Khó khăn vè tài chính
3.6.5. Khó khăn về môi trường
3.7. Những giải pháp hạn chế khó khăn trong chuỗi giá trị
3.8. Phân tích SWOT đối với họ nông dân trồng sắn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan