[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới của đề tài
5. Kết cấu luận văn
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ
1.1. Khái niệm về quản lý nhà nước đối với giao thông vận tải
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Các nguyên tắc, phương pháp và công cụ quản lý nhà nước
1.2. Khái niệm và các loại hình vận tải hành khách bằng ô tô.
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các loại hình vận tải hành khách
1.2.3. Các loại hình vận tải hành khách bằng ô tô
1.3. Nội dung quản lý Nhà nước đối với vận tải hành khách bằng ô tô
1.3.1. Nội dung quản lý
1.3.2. Yêu cầu cơ bản của quản lý Nhà nước về giao thông vận tải
1.3.3. Chính sách vận tải
1.3.4. Các yêu cầu của vận tải hành khách
1.3.5. Đặc điểm vận tải khách bằng ô tô
1.3.6. Phương pháp đánh giá chất lượng vận tải hành khách
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vận tải hành khách bằng ô tô
1.4.1. Các nhân tố bên trong
1.4.2. Các nhân tố bên ngoài
1.5. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô của một số địa phương và bài học cho tỉnh Tuyên Quang
1.5.1. Kinh nghiệm một số địa phương trong công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô
1.5.2. Bài học kinh nghiệm cho quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh Tuyên Quang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Khái quát về giao thông vận tải và vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.1.3. Đặc điểm kết cấu hạ tầng giao thông
3.2. Thực trạng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Các văn bản pháp quy về quản lý vận tải hành khách
3.2.2. Thực trạng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3.2.4. Nhận xét đánh giá chung
3.3. Các giải pháp mà các cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với vận tải hành khách bằng ô tô.
3.4. Ưu điểm, hạn chế bất cập trong công tác quản lý Nhà nước đối với vận tải hành khách bằng ô tô
3.4.1. Ưu điểm
3.4.2. Hạn chế, bất cập
3.4.3. Nguyên nhân hạn chế, bất cập
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Triển vọng vận tải hành khách băng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang những năm tới
4.2. Quan điểm và định hướng phát triển giao thông vận tải và thực hiện quản lý Nhà nước đến năm 2020
4.2.1. Quan điểm
4.2.2. Định hƣớng phát triển giao thông vận tải đến năm 2020
4.3. Các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4.3.1. Phân loại nhóm giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4.3.2. Các giải pháp về quy hoạch, kế hoạch phát triển vận tải hành khách bằng ô tô
4.3.3. Các giải pháp về tăng cường pháp chế
4.3.4. Giải pháp về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý về vận tải hành khách bằng ô tô
4.4. Một số kiến nghị điều kiện để thực hiện các giải pháp
4.4.1. Đối với Nhà nước
4.4.2. Đối với tỉnh
4.4.3. Đối với các tổ chức, các nhân kinh doanh vận tải
4.4.4. Đối với hành khách
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan