[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường hiệu quả quản lý vốn đối với công ty TNHH một thành viên dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường hiệu quả quản lý vốn đối với công ty TNHH một thành viên dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
5. Bố cục của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Một số vấn đề lý luận về vốn
1.1.2. Nội dung công tác quản lý vốn
1.1.3. Hiệu quả quản lý vốn kinh doanh và sự cần thiết phải tăng cường hiệu quả quản lý vốn của doanh nghiệp
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2. Cơ sở thực tiễn về hiệu quả quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý vốn của các công ty và bài học rút ra
1.2.2. Bài học rút ra cho công ty TNHH một thành viên DVMT và quản lý đô thị Tuyên Quang
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thu thập, tổng hợp dữ liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VKD của doanh nghiệp
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động (VLĐ)
Chương 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DVMT VÀ QLĐT TUYÊN QUANG
3.1. Đặc điểm tình hình và quá trình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một thành viên DVMT và QLĐT Tuyên Quang
3.1.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty
3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý vốn của công ty TNHH một thành viên DVMT và QLĐT Tuyên Quang
3.2. Phân tích thực trạng công tác quản lý vốn của Công ty TNHH một thành viên DVMT và QLĐT Tuyên Quang
3.2.1. Đánh giá tình hình huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty
3.2.2. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên DVMT và QLĐT Tuyên Quang
3.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty TNHH một thành viên DVMT và QLĐT Tuyên Quang
3.3.1. Những kết quả đạt được
3.3.2. Những điểm hạn chế và nguyên nhân
Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DVMT VÀ QLĐT TUYÊN QUANG
4.1. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty TNHH một thành viên DVMT và QLĐT Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2018
4.1.1. Mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty
4.1.2. Một số chỉ tiêu dự kiến chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2014 - 2018
4.1.3. Một số chủ trương định hướng cho chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2014 - 2018
4.2. Định hướng tăng cường hiệu quả quản lý vốn tại công ty TNHH một thành viên DVMT và QLĐT Tuyên Quang
4.3. Các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý vốn tại công ty TNHH một thành viên DVMT và QLĐT Tuyên Quang
4.3.1. Thực hiện cổ phần hóa công ty
4.3.2. Tăng cường hiệu quả quản lý vốn cố định
4.3.3. Tăngcường hiệu quả quản lý vốn lưu động
4.3.4. Giải pháp khác
4.4. Kiến nghị đề xuất
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan