[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ BÁO CHÍ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BÁO ĐẢNG ĐỊA PHƯƠNG
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Tác động của hoạt động kinh tế báo chí đối với sự phát triển của báo Đảng địa phương
1.1.3. Nội dung cơ bản của hoạt động kinh tế báo chí
1.1.4. Một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh tế báo chí tại Việt Nam
1.1.5. Các loại hình kinh tế báo chí
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Hoạt động kinh tế báo chí ở một số nước trên thế giới
1.2.2. Hoạt động kinh tế báo chí tại một số cơ quan báo chí Việt Nam
1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên Quang
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ BÁO CHÍ CỦA BÁO TUYÊN QUANG
3.1. Giới thiệu chung về Báo Tuyên Quang
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.2. Thực trạng hoạt động kinh tế báo chí của Báo Tuyên Quang
3.2.1. Doanh thu từ hoạt động kinh tế báo chí của Báo Tuyên Quang
3.2.2. Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động kinh tế báo chí của Báo Tuyên Quang
3.3. Đánh giá chung về hoạt động kinh tế báo chí của Báo Tuyên Quang
3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc
3.3.2. Những hạn chế tồn tại
3.3.3. Nguyên nhân hạn chế
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ BÁO CHÍ CỦA BÁO TUYÊN QUANG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
4.1. Quan điểm và định hướng phát triển của Báo Tuyên Quang trong giai đoạn tới
4.2. Các giải pháp, đề xuất, kiến nghị
4.2.1. Đổi mới quan điểm nhận thức về vai trò, vị thế của kinh tế trong hoạt động báo chí truyền thông tại Báo Tuyên Quang
4.2.2. Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước với sự phát triển kinh tế truyền thông nói chung, kinh tế truyền hình nói riêng
4.2.3. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhận thức và năng lực quản lý kinh tế cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên tại Báo Tuyên Quang
4.2.4. Đa dạng hóa các loại hình kinh tế báo chí tại Báo Tuyên Quang
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan