[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
5. Kết cấu của đề tài
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sở lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng
1.1.1. Ngân hàng thƣơng mại và tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.3. Quản trị rủi ro tín dụng
1.1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng
1.2. Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng
1.2.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới
1.2.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các Ngân hàng ở Việt Nam
1.2.3. Bài học đối với Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Phú Thọ
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi đặt ra cần nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Khung phân tích
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
2.2.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH PHÚ THỌ
3.1. Một số thông tin cơ bản về Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Phú Thọ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Tình hình tổ chức và nguồn nhân lực của Vietinbank Phú Thọ
3.1.3. Tình hình cơ sở vật chất của ngân hàng Vietinbank Phú Thọ
3.1.4. Tình hình huy động vốn của của Vietinbank Phú Thọ
3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của của Vietinbank Phú Thọ
3.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Vietinbank Phú Thọ
3.2.1. Tình hình chung về dư nợ tín dụng tại Vietinbank Phú Thọ
3.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng của Vietinbank Phú Thọ
3.3. Tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Phú Thọ
3.3.1. Nhận diện các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng
3.3.2. Các biện pháp quản lý rủi ro của Vietinbank Phú Thọ
3.4. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Phú Thọ
Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH PHÚ THỌ
4.1. Định hướng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Vietinbank Phú Thọ giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn 2020
4.1.1. Định hướng hoạt động tín dụng
4.1.2. Định hướng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng
4.2. Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Vietinbank Phú Thọ
4.2.1. Giải pháp chính sách tín dụng và chiến lược quản trị rủi ro tín dụng
4.2.2. Tuân thủ thực hiện quy trình, quy chế cấp giới hạn tín dụng
4.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định và kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay
4.2.4. Xây dựng và áp dụng các công cụ cảnh báo, đo lường rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
4.2.5. Giải pháp trực tiếp phòng ngừa rủi ro
4.2.6. Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng
4.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Ngân hàng và tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ tác nghiệp về quản lý rủi ro tín dụng
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ
4.3.2. Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
4.3.3. Đối với Ngân hàng nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan