[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế bộ điều chỉnh PID để điều khiển và ổn định mức nước trong hệ thống mức nước bao hơi, đề xuất cải thiện chất lượng bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế bộ điều chỉnh PID để điều khiển và ổn định mức nước trong hệ thống mức nước bao hơi, đề xuất cải thiện chất lượng bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID
MỤC LỤC
Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các hình vẽ và đồ thị
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC CẤP BÌNH BAO HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
1.1 Khái quát về hệ thống năng lượng gió và đối tượng nghiên cứu
1.1.1. Nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện
1.1.2. Chu trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện
1. 2. Lò hơi nhà máy nhiệt điện
1.2.1. Nhiệm vụ của lò hơi
1.2.2. Cấu tạo của lò hơi
1.2.3. Các loại lò hơi chính
1.2.4. Hệ thống điều khiển lò hơi
1.2.4.1. Lò hơi là một đối tượng điều khiển
1.2.4.2. Giới thiệu chung hệ thống điều khiển lò hơi
1.3. Hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện
1.3.1. Đặt vấn đề
1.3.2. Hệ điều khiển bao hơi
1.3.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.4. Kết luận chương 1
Chương 2. MÔ TẢ TOÁN HỌC CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC CẤP BÌNH BAO HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
2.1. Đặt bài toán
2.2. Mô tả toán học cho các thành phần trong hệ thống điều khiển mức nước cấp bình bao hơi nhà máy nhiệt điện
2.2.1. Cấu trúc mô hình nhà máy nhiệt điện
2.2.2. Cấu trúc điều khiển hệ thống mức nước cấp bình bao hơi
2.2.3. Hàm truyền các thành phần của hệ thống
2.2.3.1. Thiết bị đo
2.2.3.2. Thiết bị chấp hành
2.2.3.3. Bình bao hơi
2.3. Hàm truyền của hệ thống
2.4. Kết luận:
Chương 3. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID ĐỂ ĐIỀU KHIỂN VÀ ỔN ĐỊNH MỨC NƯỚC CẤP BÌNH BAO HƠI
3.1. Tổng quan bộ điều khiển PID
3.1.1. Thiết kế bộ điều khiển trên cơ sở hàm quá độ h(t)
3.1.1.1. Phương pháp Ziegler – Nichols
3.1.1.2. Phương pháp Chien – Hrones – Reswick
3.1.1.3. Phương pháp hằng số thời gian tổng của Kuhn.
3.1.2. Thiết kế điều khiển ở miền tần số
3.1.2.1. Nguyên tắc thiết kế
3.1.2.2. Phương pháp tối ưu modul
3.1.2.3. Phương pháp tối ưu đối xứng
3.2. Thiết kế điều khiển mức nước cấp bình bao hơi
3.3. Đánh giá chất lượng hệ thống bằng mô phỏng trên Matlab – Simulink
3.3.1. Sơ đồ mô phỏng bằng matlab – Simulink
3.3.2. Các kết quả mô phỏng
3.4. Đánh giá chất lượng hệ thống bằng thực nghiệm
3.4.1. Mô hình thực nghiệm về điều khiển mức tại trung tâm thí nghiệm
3.4.2. Giới thiệu về mô hình thực nghiệm
3.4.3. Các kết quả thực nghiệm
3.4.4. So sánh với kết quả mô phỏng
3.5. Kết luận chương 3
Chương 4. ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC BAO HƠI BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ PID
4.1. Cấu trúc một bộ điều khiển mờ
4.1.1. Mờ hóa
4.1.2. Giải mờ
4.1.3. Khối luật mờ và khối hợp thành
4.1.3.1. Các bước xây dựng luật hợp thành khi có nhiều điều kiện
4.1.3.2. Thuật toán xây dựng luật hợp thành của nhiều mệnh đề hợp thành
4.1.4. Bộ điều khiển mờ
4.1.4.1. Bộ điều khiển mờ động
4.1.4.2. Bộ điều khiển thích nghi
4.1.4.3. Bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID
4.2. Thiết kế bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID
4.2.1. Phương pháp thiết kế
4.2.2. Nhận xét
4.3. Khảo sát bằng mô phỏng Matlab/Simulink
4.3.1. Sơ đồ mô phỏng
4.3.2. Kết quả mô phỏng và so sánh bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID
4.3.3. Nhận xét
4.4. Kết luận chương 4
Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan