[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vai trò của vốn ngân sách nhà nước cho phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Vai trò của vốn ngân sách nhà nước cho phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4. Mục tiêu nghiên cứu
5. Kết cấu của luận văn
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN NSNN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
1.1. Một số vấn đề cơ bản về phát triển ngành Công nghiệp
1.1.1. Công nghiệp trong nền kinh tế
1.1.2. Tác động của phát triển công nghiệp đối với phát triển kinh tế xã hội
1.1.3. Các nguồn vốn đầu tư cho phát triển Công nghiệp
1.2. Đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước
1.2.1. Nội dung vốn ngân sách Nhà nước
1.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới vai trò của NSNN đối với phát triển Công nghiệp
1.3. Bài học kinh nghiệm
1.3.1.Kinh nghiệm của Hàn Quốc
1.3.2. Kinh nghiệm của Singapore
1.3.3. Kinh nghiệm tỉnh Bình Dương
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3. Phương pháp phân tích
2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả
2.3.2. Phương pháp xử lý thông tin
2.3.3. Phương pháp thống kê so sánh
2.3.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo
2.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá
2.4.1. Chỉ tiêu kinh tế
2.4.2.Chỉ tiêu xã hội
Chương 3: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỪ VỐN NSNN RÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Điều kiện tự nhiên, Kinh tế-Xã hội tỉnh Quảng Ninh
3.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu của tỉnh Quảng Ninh
3.1.2. Tài nguyên thiên nhiên
3.1.3. Dân số, lao động và mức sống dân cư
3.1.4.Thực trạng ngành Công nghiệp trong giai đoạn 2009-2013
3.2. Thực trạng đầu tư phát triển ngành Công nghiệp bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
3.2.1. Cơ cấu vốn đầu tư cho ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2013
3.2.2. Đầu tư phát triển Công nghiệp
3.3. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn NSNN cho đầu tư phát triển ngành Công nghiệp
3.3.1. Chỉ tiêu kinh tế
3.3.2. Chỉ tiêu xã hội
3.3.3. Thành tựu và hạn chế của đầu tư phát triển ngành Công nghiệp bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
4.1. Quan điểm và phương hướng nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
4.1.1. Quan điểm phát triển KTXH của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
4.1.2. Định hướng phát triển ngành Công nghiệp
4.1.3. Nhu cầu vốn đầu tư cho Công nghiệp của Tỉnh
4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho phát triển Công nghiệp trên địa bàn tỉnh
4.2.1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước
4.2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thực hiện các thủ tục đầu tư nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn
4.2.3. Tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng chống thất thoát lãng phí nguồn vốn đầu tư phát triển
4.2.4. Phát triển nguồn nhân lực, KH - CN
4.2.5. Nâng cao chất lượng dự án, đặc biệt là dự án khả thi
4.2.6. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và thanh tra trong hoạt động đầu tư và xây dựng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan