[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005-2013
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Yêu cầu của đề tài
4. Ý nghĩa của đề tài
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận của công tác cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất
1.2. Cơ sở khoa học của đề tài
1.3. Những quy định của pháp luật về đăng kí đất đai và cấp GCNQSD đất
1.3.1. Khái niệm về đăng kí đất đai và cấp GCNQSD đất
1.3.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.4. Cơ sở pháp lý về Quyền sử dụng đất và công tác Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1.4.1. Pháp luật đất đai
1.4.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất cho tổ chức đang sử dụng đất
1.4.3. Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận [13] Điều 3
1.5. Kết quả đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính
1.5.1. Cả nước
1.5.2. Tỉnh Quảng Ninh
1.5.3. Cơ cấu tổ chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh
1.5.4. Hiện trạng ứng dụng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực hiện có
1.5.5. Những đánh giá chung về hiện trạng đất đai và hạ tầng thông tin
1.5.6. Chức năng nhiệm vụ được giao
1.5.7. Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
1.5.8. Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
2.3.2. Thực trạng tình hình công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long
2.3.3. Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp chuyên gia
2.4.3. Phương pháp thống kê, so sánh
2.4.4. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Hạ Long
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.3. Đánh giá chung
3.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long
3.2. Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long
3.2.1. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long
3.2.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức theo mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hạ Long
3.2.3. Thực trạng công tác lập, quản lý và lưu trữ các sổ của hồ sơ địa chính
3.2.4. Công tác cung cấp thông tin địa chính cho các tổ chức
3.2.5. Tiến độ giải quyết hồ sơ
3.3. Thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức
3.3.1. Thuận lợi và khó khăn
3.3.2. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan