[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tối ưu điều kiện tách chiết và làm giàu axit béo Omega-3 và Omega-6 từ sinh khối vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium Mangrovei PQ6 của Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Tối ưu điều kiện tách chiết và làm giàu axit béo Omega-3 và Omega-6 từ sinh khối vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium Mangrovei PQ6 của Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu về PUFA
1.2. Vai trò và ứng dụng của PUFA
1.2.1. Vai trò của PUFAs đối với sức khoẻ con người
1.2.2. Vai trò của PUFAs đối với nuôi trồng thủy sản
1.3. Nguồn cung cấp PUFA
1.3.1. Nguồn gốc từ thực vật
1.3.2. Nguồn gốc từ động vật
1.3.3. Nguồn gốc từ vi tảo
1.4. Các nghiên cứu về PUFA từ vi tảo biển
1.4.1. Con đường tổng hợp PUFA trong vi tảo
1.4.2. PUFAs từ các VTB quang tự dưỡng
1.4.3. PUFAs từ các vi tảo biển dị dưỡng
1.5. Vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium
1.5.1. Giới thiệu chung về tảo di dưỡng Schizochytrium
1.5.1.1. Vị trí phân loại
1.5.1.2. Đặc điểm hình thái và cấu trúc của Schizochytrium mangrovei
1.5.1.3. Sản xuất DHA và PUFAs từ vi tảo Schizochytrium khác
1.6. Các phương pháp tách chiết và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết PUFA
1.6.1. Các phương pháp tách chiết và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết lipit tổng số (dầu thô) từ sinh khối tảo
1.6.2. Các phương pháp tách chiết và các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình tách chiết FFA từ dầu thô
1.6.3. Các phương pháp tách chiết và các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình tách chiết và làm giàu axit béo omega-3 và omega-6 từ hỗn hợp axit béo tự do
1.7. Tình hình nghiên cứu PUFA trong nước và trên thế giới
1.7.1. Tình hình nghiên cứu PUFA trên thế giới
1.7.2. Tình hình nghiên cứu PUFA ở Việt Nam
CHƯƠNG II: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
2.1.1. Chủng tảo và điều kiện nuôi cấy
2.1.2. Hóa chất và thiết bị
2.2. Phương pháp
2.2.1.Tách chiết lipit
2.2.2. Tối ưu các thông số của quá trình tách chiết lipit
2.2.3. Tối ưu hóa qui trình tách chiết FFA từ dầu thô
2.2.3.1. Tối ưu nồng độ NaOH trong phản ứng thủy phân dầu thô
2.2.3.2. Nghiên cứu làm giàu hỗn hợp dầu sinh học giàu axít béo omega-3 và omega-6 từ hỗn hợp FFA bằng phƣơng pháp tạo phức với urê
2.2.4. Xác định chỉ số axit của hỗn hợp FFA và hỗn hợp axít béo omega-3 và omega-6
2.2.5. Xác định chỉ số peroxyt của hỗn hợp FFA và hỗn hợp axít béo omega-3 và omega-6
2.2.6. Phương pháp xác định thành phần axit béo
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thành phần và hàm lượng axít béo trong sinh khối chủng S. mangrovei PQ6 nuôi cấy ở bình lên men 30 lít
3.2. Ảnh hưởng của các tác nhân khác nhau lên hiệu suất tách chiết lipit từ sinh khối chủng PQ6
3.2.1. Ảnh hưởng của một số yếu tố khác nhau đến quá trình tách chiết lipit
3.2.1.1. Ảnh hưởng của dung môi tách chiết
3.2.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ
3.2.1.3. Ảnh hưởng của thời gian khuấy
3.2.1.4. Ảnh hưởng của chế độ khuấy
3.2.1.5. Ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi và sinh khối
3.2.1.6. Ảnh hưởng của số lần trích ly
3.2.1.7. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy sinh khối
3.2.1.8. Ảnh hưởng của độ ẩm sinh khối
3.2.2. Thành phần và hàm lượng axít béo có trong lipit tổng số
3.3. Tối ưu điều kiện thủy phân dầu thô tảo bằng phương pháp hóa học
3.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ NaOH trong phản ứng xà phòng hóa
3.3.2. Các tính chất của hỗn hợp axit béo tự do
3.3.3. Thành phần axit béo của hỗn hợp axit béo tự do thu được sau phản ứng thủy phân dầu tảo thô
3.4. Tối ưu quá trình làm giàu hỗn hợp axít béo omega-3 và omega-6 từ hỗn hợp FFA
3.4.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ hỗn hợp FFA: urê lên hiệu suất tạo phức à hiệu suất tách PUFAs
3.4.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ urê:cồn lên hiệu suất tạo phức và hiệu suất tách PUFAs
3.4.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ kết tinh lên hiệu suất tạo phức và hiệu suất tách PUFAs
3.5. Thành phần axít béo của hỗn hợp axit béo omega 3 và omega 6 thu được từ dầu thô của chủng PQ6
3.6. Bước đầu kiểm tra chất lượng của dầu sinh học giàu axit béo omega-3 và omega-6 thu được sau quá trình làm giàu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan