[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu
4. Giả thuyết khoa học
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Cấu trúc của luận văn
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp ở một số nước trên thế giới
1.1.2. Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nan
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Tổ chức
1.2.3. Phối hợp các lực lượng giáo dục
1.2.4. Giáo dục hướng nghiệp
1.2.5. Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp
1.2.6. Trường Trung học phổ thông
1.2.7. Học sinh trường trung học phổ thông
1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, con đường, nguyên tắc và nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
1.3.1. Mục tiêu giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
1.3.2. Nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
1.3.3. Con đường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trương Trung học phổ thông
1.3.4. Nguyên tắc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
1.3.5. Nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
1.4. Mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc và nội dung tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
1.4.1. Mục tiêu tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT
1.4.2. Nhiệm vụ tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT
1.4.3. Nguyên tắc tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT
1.4.4. Nội dung tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
1.5. Hiệu trưởng là chủ thể tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
1.5.1. Hiệu trưởng trường THPT
1.5.2. Nội dung quản lý GDHN của hiệu trưởng THPT
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hƣớng nghiệp cho học sinh trường THPT
1.6.1. Yếu tố thuộc chủ thể tổ chức phối hợp
1.6.2. Yếu tố thuộc đối tượng tổ chức phối hợp
1.6.3. Yếu tố thuộc môi trường tổ chức phối hợp
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC
2.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và giáo dục đào tạo huyện Vĩnh Tƣờng, tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
2.1.2. Tình hình giáo dục - đào tạo huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2. Thực trạng giáo dục hƣớng nghiệp cho học sinh THPT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1. Khái quát về điều tra thực trạng
2.2.2. Định hướng nghề nghiệp
2.2.3. Tƣ vấn hướng nghiệp
2.2.4. Tuyển chọn nghề
2.3. Thực trạng tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hƣớng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
2.3.2. Thực trạng xây dựng cơ chế quản lý tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hƣớng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
2.3.3. Thực trạng tổ chức thực hiện tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
2.3.4. Thực trạng chỉ đạo thực hiện tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
2.3.5. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp trường THPT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân
2.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp trường THPT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
2.4.2. Đánh giá ưu, khuyết, nguyên nhân thực trạng tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
2.4.3. Những vấn đề đặt ra về biện pháp tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Căn cứ đề xuất
3.1.1. Lý luận
3.1.2. Thực tiến
3.1.3. Pháp lý
3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2.1. Bảo đảm tính phù hợp
3.2.2. Đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ
3.2.3. Đảm bảo tính thực tiến
3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo kết hợp hài hòa các lợi ích
3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo phát huy tiềm năng của xã hội, tính tích cực tự giác của các lực lượng xã hội
3.2.6. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.3. Các biện pháp đề xuất
3.3.1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các lực lượng giáo dục hướng nghiệp học sinh
3.3.2. Xây dựng cơ chế quản lý, chỉ đạo tổ chức phối hợp giữa nhà trường gia đình và các tổ chức xã hội
3.3.3. Nắm vững và phát huy thế mạnh của các lực lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh
3.3.4. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp
3.3.5. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh
3.3.6. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục hướng nghiệp
3.3.7. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá việc tổ chức phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội nhằm GDHN cho học sinh
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.5. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan