[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
3. Đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu.
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài.
5. Kết cấu của đề tài
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Cơ sở lý luận.
1.1.1. Một số khái niệm và bản chất chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
1.1.2. Đặc điểm, phân loại, mục đích và nguyên tắc kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước
1.1.3. Ý nghĩa, vai trò và sự cần thiết phải kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
1.1.4. Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước.
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm nước ngoài về kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
1.2.2. Kinh nghiệm của các địa phương
1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các địa phương
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Quy trình nghiên cứu
2.2.3. Thu thập thông tin.
2.2.4. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu:
2.3.1. Chỉ tiêu về từ chối thanh toán
2.3.2. Chỉ tiêu tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB từ NSNN.
2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá thời gian giải quyết hồ sơ.
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TUYÊN QUANG.
3.1. Đặc điểm địa bàn tỉnh Tuyên quang.
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên quang.
3.1.2. Khái quát về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang
3.1.3. Các hoạt động cơ bản của Kho bạc Nhà nước Tuyên quang.
3.1.4. Trình tự kiểm soát chi vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước tỉnh
3.2. Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang.
3.2.1. Thực trạng công tác kế hoạch vốn đầu tư.
3.2.2. Thực trạng công tác kiểm soát hồ sơ ban đầu.
3.2.3. Thực trạng kiểm soát tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
3.2.4. Thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB tại Kho bạc tỉnh Tuyên Quang
3.5.1. Yếu tố nguồn nhân lực của Kho bạc.
3.5.2. Hệ thống các chế độ, chính sách của Nhà nước và quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản.
3.5.3. Kế hoạch hóa trong đầu tư xây dựng cơ bản.
3.5.4. Ứng dụng công nghệ thông tin
3.5.5. Ý thức chấp hành của các đơn vị chủ đầu tư.
3.5.6. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra.
Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TUYÊN QUANG
4.1. Mục tiêu, định hướng phát triển Kho bạc Nhà nước.
4.1.1. Mục tiêu kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước
4.1.2. Định hướng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước đến năm 2020.
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang.
4.2.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
4.2.2. Hệ thống các chế độ, chính sách của Nhà nước và quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản
4.2.3. Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng
4.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin
4.2.5. Ý thức chấp hành của các đơn vị chủ đầu tư.
4.2.6. Công tác kiểm tra nội bộ
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Đối với các cơ quan Trung ương:
4.3.2. Đối với Kho bạc nhà nước:
4.3.3. Đối với Ủy ban nhân dân các cấp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHIẾU KHẢO SÁT 
[/tomtat]

Bài viết liên quan