[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần có bột lá keo giậu, được và không được cân đối năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Các thông tin về keo giậu
1.1.1. Tên gọi
1.1.2. Nguồn gốc lịch sử
1.1.3. Đặc tính sinh học của keo giậu
1.1.4. Năng suất chất xanh
1.1.5. Thành phần hóa học và các sắc tố trong bột lá keo giậu
1.1.6. Các phương pháp chế biến bột lá keo giậu
1.2. Kết quả nghiên cứu sử dụng BLKG trong chăn nuôi gà đẻ
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.3. Vấn đề năng lượng đối với gà sinh sản
1.3.1. Nhu cầu năng lượng cho gà đẻ
1.3.2. Ảnh hưởng của bổ sung dầu, mỡ vào khẩu phần cho gà đẻ
1.4. Vấn đề protein đối với gà sinh sản
1.4.1. Vai trò, nhu cầu của protein- axit amin đối với cơ thể gia cầm
1.4.2. Nhu cầu protein
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.1. Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột lá keo giậu vào khẩu phần đến khả năng sản xuất trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng
2.3.2. Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột lá keo giậu vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu lý học, hóa học của trứng
2.3.3. Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột lá keo giậu vào khẩu phần đến chất lượng trứng giống của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng
2.3.4. Nội dung 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách thức phối hợp bột lá keo giậu vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của gà thí nghiệm
2.3.5. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
2.3.6. Xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách phối hợp bột lá keo giậu vào khẩu phần đến năng suất trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng
3.2 Kết quả nghiên cứu nội dung 2: Ảnh hưởng của cách phối hợp bột lá keo giậu vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu lý học và hóa học của trứng gà bố mẹ Lương Phượng
3.2.1. Một số chỉ tiêu lý học của trứng gà thí nghiệm
3.2.2. Thành phần hóa học của trứng gà thí nghiệm
3.3. Kết quả nghiên cứu nội dung 3: Ảnh hưởng của cách phối hợp BLKG vào khẩu phần đến chất lượng trứng
3.3.1. Hàm lượng carotenoid và tỷ lệ trứng có phôi của trứng gà thí nghiệm
3.3.2. Tỷ lệ có phôi, ấp nở, gà con loại I từ ngày thí nghiệm thứ 16 trở đi
3.4. Ảnh hưởng của cách phối hợp BLKG vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của gà thí nghiệm
3.4.1. Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng, trứng giống và gà con loại I trong thí nghiệm
3.4.2. Chi phí thức ăn cho 10 trứng, trứng giống và gà con loại I
3.4.3. Hiệu quả kinh tế của các lô thí nghiệm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 
[/tomtat]

Bài viết liên quan