[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009-2013
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
2.1. Mục tiêu tổng quát
2.2. Mục tiêu chi tiết
3. Ý nghĩa của đề tài
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học hình thành giá đất
1.1.1. Khái niệm về giá đất
1.1.2. Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất và giá đất ở
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
1.2. Cơ sở pháp lý
1.3. Phương pháp xác định giá đất
1.3.1. Các phương pháp xác định giá đất tại Việt Nam
1.3.2. Điều kiện áp dụng các phương pháp xác định giá đất
1.3.3. Phương pháp xác định giá đất ở đô thị
1.4. Công tác quản lý Nhà nước về giá đất ở Việt Nam
1.5. Tình hình biến động giá đất trên thế giới và Việt Nam
1.5.1. Tình hình biến động giá đất trên Thế giới
1.5.2. Tình hình và nguyên nhân biến động giá đất ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và sử dụng đất tác động tới công tác quản lý đất đai và giá đất ở của thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013
2.2.2. Đánh giá tình hình biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013
2.2.3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013
2.2.4. Xác định nguyên nhân gây nên tình trạng biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013.
2.2.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp
2.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu số liệu sơ cấp
2.3.3. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.3.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
2.3.5. Phương pháp chuyên gia
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.
3.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất
3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và giá đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
3.2. Đánh giá tình hình biến động giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013.
3.2.1. Tình hình biến động giá đất ở theo quy định của Nhà nước tại thành phố Bắc Ninh giai đoạn năm 2009 - 2013
3.2.2. Tình hình biến động giá đất ở trên thị trường tại thành phố Bắc Ninh giai đoạn năm 2009 - 2013.
3.2.3. So sánh biến động giá đất ở do Nhà nước quy định với giá đất ở trên thị trường tại thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013.
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013
3.3.1. Yếu tố vị trí
3.3.2. Yếu tố khả năng sinh lợi
3.3.3. Yếu tố cơ sở hạ tầng
3.3.4. Yếu tố dân số
3.4. Nguyên nhân và xu hướng biến động giá đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013
3.4.1. Xu hướng biến động giá đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
3.4.2. Nguyên nhân biến động giá đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013
3.5. Đề xuất một số giải pháp giúp bình ổn giá đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trong thời gian tới.
3.5.1. Giải pháp về chính sách, pháp luật
3.4.2. Giải pháp về tổ chức bộ máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực
3.4.3. Giải pháp về công nghệ, kỹ thuật
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan