[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp cải thiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Ý nghĩa của nghiên cứu
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý thuyết về hoạt động khuyến nông
1.1.1. Khái niệm khuyến nông và hoạt động khuyến nông
1.1.2. Mục tiêu của khuyến nông
1.1.3. Nội dung, nguyên tắc cơ bản của khuyến nông
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động khuyến nông
1.2. Cơ sở thực tiễn của nghiên cứu
1.2.1. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về hoạt động khuyến nông
1.2.2. Tổng quan hệ thống khuyến nông và chính sách khuyến nông tại Việt Nam
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động khuyến nông
2.3.2. Tiếp cận nghiên cứu
2.3.3. Phương pháp thu thập thông tin
2.3.4. Hạn chế của nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Điều kiện tự nhiên
3.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2. Hiện trạng, tổ chức hoạt động khuyến nông
3.3. Nội dung và xác định nội dung hoạt động khuyến nông
3.3.1. Nôi dung hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện
3.3.2. Phương pháp xác định nội dung khuyến nông.
3.4. Lựa chọn đối tượng hưởng lợi từ dịch vụ khuyến nông
3.4.1. Đối tượng hưởng lợi của các hoạt động khuyến nông
3.4.2. Cách thức xác định người hưởng lợi
3.5. Phương pháp khuyến nông của hệ thống khuyến nông nhà nước và ngoài nhà nước
3.5.1. Thời điểm tổ chức hoạt động khuyến nông .
3.5.2. Địa điểm tổ chức hoạt động khuyến nông
3.5.3. Tài liệu phục vụ hoạt động khuyến nông
3.5.4. Hình thức chuyển tải nội dung của hoạt động khuyến nông
3.5.5. Sự phù hợp của nội dung khuyến nông
3.5.6. Năng lực của giảng viên khuyến nông
3.6. Hỗ trợ trong các hoạt động khuyến nông
3.6.1. Hình thức hỗ trợ
3.6.2. Mức độ hỗ trợ
3.7. Hiệu quả và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động khuyến nông
3.7.1. Hiệu quả của hoạt động khuyến nông đối với hộ gia đình
3.7.2. HQHĐ khuyến nông đối với cộng đồng
3.8. Bài học kinh nghiệm nhằm cải thiện hoạt động khuyên nông trên địa bàn huyện Phú Lương
3.8.1. Xác định nội dung khuyến nông
3.8.2. Lựa chọn đối tượng tham gia hoạt động khuyến nông
3.8.3. Phương pháp khuyến nông
3.8.4. Phương pháp hỗ trợ, trợ cấp tham gia hoạt động khuyến nông
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan