[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.1. Các khái niệm
1.1.1.1. Khái niệm về trang trại
1.1.1.2. Khái niệm kinh tế trang trại
1.1.1.3. Khái niệm kinh tế trang trại chăn nuôi
1.1.2. Bản chất của kinh tế trang trại và kinh tế trang trại chăn nuôi
1.1.2.1. Bản chất của kinh tế trang trại
1.1.2.2. Bản chất của kinh tế trang trại chăn nuôi
1.1.3. Vị trí, vai trò và đặc trưng của kinh tế trang trại
1.1.3.1. Về tính chất và vị trí của kinh tế trang trại
1.1.3.2. Vai trò của kinh tế trang trại
1.1.3.3. Đặc trưng của kinh tế trang trại nói chung và kinh tế trang trại chăn nuôi nói riêng
1.1.4. Điều kiện ra đời và phát triển kinh tế trang trại nói chung và trang trại chăn nuôi nói riêng
1.1.4.1. Điều kiện ra đời và phát triển kinh tế trang trại nói chung
1.1.4.2. Điều kiện ra đời và phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi nói riêng
1.1.5. Một số các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của hệ thống trang trại nói chung và trang trại chăn nuôi nói riêng.
1.1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.1.5.2. Các nhân tố khách quan
1.1.6. Phân loại các loại hình kinh tế trang trại
1.1.6.1. Theo nguồn gốc hình thành- Có ba con đường chính hình thành trang trại
1.1.6.2. Theo hình thức quản lý
1.1.6.3. Theo cơ cấu sản xuất
1.1.6.4. Theo hình thức sở hữu
1.1.7. Các tiêu chí định lượng để xác định kinh tế trang trại
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.1. Tình hình phát triển trang trại trên thế giới
1.2.2. Tình hình phát triển KTTTCN trong nước
1.2.3. Tình hình phát triển KTTTCN tỉnh Bắc Giang
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.3.2. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu và chỉ tiêu theo dõi
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.4.1.2. Xử lý và tổng hợp số liệu
2.4.1.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
2.4.2.1. Chỉ tiêu phản ánh đặc điểm của chủ trang trại
2.4.2.2. Chỉ tiêu phản ánh yếu tố sản xuất
2.4.2.3. Chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất
2.4.2.4. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất
2.4.2.5. Chỉ tiêu phản ánh vấn đề bảo vệ môi trường
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tình hình điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình, đất đai
3.1.1.3. Khí hậu
3.1.2. Chế độ thuỷ văn và tài nguyên nước
3.1.2.1. Chế độ thủy văn
3.1.2.2. Tài nguyên nước
3.1.3. Tình hình sử dụng đất đai
3.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.1.4.1. Tình hình dân số và lao động
3.1.4.2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
3.1.4.3. Điều kiện kinh tế của huyện
3.1.5. Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá xã hội ảnh hưởng đến phát triển KTTT trên địa bàn huyện
3.1.5.1. Thuận lợi
3.1.5.2. Khó khăn
3.2. Thực trạng phát triển KTTTCN trên địa bàn huyện
3.2.1. Số lượng và các loại hình KTTTCN trên địa bàn huyện
3.2.2. Quy mô đất đai của các mô hình kinh tế trang trại
3.2.3. Vốn đầu tư sản xuất của các trang trại
3.2.4. Thức ăn sử dụng trong trang trại
3.2.5. Nguồn nhân lực trong các trang trại
3.2.6. Tình hình trang bị và sử dụng máy móc thiết bị của các trang trại
3.2.7. Phòng chống dịch bệnh trong các trang trại
3.2.8. Công tác xử lý khi có dịch bệnh xảy ra ở các trang trại chăn nuôi
3.2.9. Vấn đề bảo vệ môi trường trong các trang trại
3.3. Giá trị sản xuất, chi phí, kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại năm 2013
3.3.1. Giá trị sản xuất bình quân của các mô hình trang trại
3.3.2. Chi phí sản xuất kinh doanh của các trang trại
3.3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh
3.3.4. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Tân Yên
3.4. Ý kiến của các chủ trang trại về những khó khăn và nguyện vọng để phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Tân Yên
3.4.1. Những khó khăn gặp của trang trại phải trong sản xuất, kinh doanh
3.4.2 Nhu cầu nguyện vọng của trang trại về chính sách của nhà nước
3.5. Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi theo hướng bền vững
trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
3.5.1. Giải pháp về quy hoạch và đất đai
3.5.2. Giải pháp về vốn và huy động vốn đầu tư
3.5.3. Giải pháp về ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và cơ giới hóa gắn liền với công nghiệp chế biến
3.5.4. Giải pháp về tổ chức, tiêu thụ, phát triển thị trường đầu vào, đầu ra và xúc tiến thương mại
3.5.5. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
3.5.6. Giải pháp về tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật
3.5.7. Nhóm giải pháp tiếp tục tạo điều kiện để tăng số lượng trang trại
3.5.8. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển
3.5.9. Giải pháp về liên doanh, liên kết trong các trang trại
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan