[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp xây dựng hồ sơ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp xây dựng hồ sơ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Khái niệm hệ thống hồ sơ địa chính
1.1.2. Vai trò của hệ thống hồ sơ địa chính đối với công tác quản lý đất đai
1.1.3. Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính
1.1.4. Các thành phần và nội dung hệ thống hồ sơ địa chính ở nƣớc ta hiện nay
1.1.5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1.2. Cơ sở pháp lý
1.3. Cơ sở thực tiễn
1.3.1. Hồ sơ địa chính của một số nước trên thế giới
1.3.2. Xu hướng hoàn thiện hồ sơ địa chính ở Việt Nam
1.3.3. Khái quát công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng hồ sơ địa chính của huyện Sơn Dương
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Thời gian nghiên cứu
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp kế thừa các tài liệu liên quan
2.4.2. Phương pháp thống kê xử lý số liệu
2.4.3. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp
2.4.4. Phương pháp bản đồ kết hợp với phƣơng pháp mô hình hóa dữ liệu
2.4.5. Phương pháp kiểm nghiệm thực tế
2.4.6. Phương pháp chuyên gia
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Thượng Ấm huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương
3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất đai và công tác quản lý biến động đất đai
3.2.2. Thực trạng đo đạc lập bản đồ địa chính của xã Thượng Ấm
3.2.3. Thực trạng công tác cấp Giấy chứng nhận và lập các loại sổ sách của xã Thượng Ấm
3.2.4. Thực trạng công tác thanh tra, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo . 38
3.3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ... 38
3.3.1. Hoàn thiện nội dung thông tin hồ sơ địa chính phục vụ quản lý đất đai
3.3.2. Giải pháp đo đạc thành lập bản đồ địa chính
3.3.3. Giải pháp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính
3.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đo đạc thành lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.4.1. Nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất
3.4.2. Các văn bản pháp luật quy định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy định về thực hiện nghĩa vụ tài chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3.4.3. Công tác quy hoạch.
3.4.4. Việc xác định hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi
3.4.5. Nhận thức của ngƣời dân về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3.4.6. Chính sách thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3.4.7. Nguồn gốc sử dụng đất.
3.5. Đánh giá ƣu điểm, hạn chế của giải pháp
3.6. Đề xuất quy trình và giải pháp thực hiện trong thời gian tới
3.6.1. Quy trình xây dựng hồ sơ địa chính số và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt cho hộ gia đình, cá nhân tại cấp xã.
3.6.2. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan