[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước ngầm và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tầng chứa nước nhạt Pleistocen (qp) tỉnh Hưng Yên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước ngầm và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững tầng chứa nước nhạt Pleistocen (qp) tỉnh Hưng Yên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1.2. Cơ sở đánh giá trữ lượng nước ngầm
1.1.1.3. Cơ sở đánh giá chất lượng nước ngầm
1.1.2. Cơ sở pháp lý
1.2. Tình hình nghiên cứu môi trƣờng nƣớc ngầm
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.3. Tình hình nghiên cứu môi trƣờng nƣớc ngầm tại tỉnh Hƣng Yên
1.4. Các kết quả đã nghiên cứu về nƣớc ngầm
1.4.1. Kết quả nghiên cứu trên thế giới
1.4.2. Kết quả nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu
2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa
2.3.3. Phương pháp quan trắc, lấy mẫu và phân tích mẫu
2.3.3.1. Phương pháp quan trắc
2.3.3.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu
2.3.4. Phương pháp kế thừa
2.3.5. Phương pháp chỉnh lý, so sánh, lập biểu đồ, bản đồ
2.3.6. Phương pháp chuyên gia
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường nước ngầm tỉnh Hƣng Yên
3.1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Địa hình, địa mạo
3.1.1.3. Khí hậu, khí tượng
3.1.1.4. Đặc điểm thủy văn
3.1.1.5. Đô thị
3.1.1.6. Giao thông
3.1.1.7. Đặc điểm về kinh tế - xã hội
3.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nước ngầm
3.1.2.1. Yếu tố khí hậu
3.1.2.2. Yếu tố thủy văn
3.1.2.3. Yếu tố thổ nhưỡng
3.1.2.4. Yếu tố thảm thực vật
3.1.2.5. Các yếu tố nhân tạo
3.2. Đặc điểm môi trường nước ngầm tỉnh Hưng Yên
3.2.1. Đặc điểm Địa chất - Địa chất thủy văn tỉnh Hưng Yên
3.2.1.1. Đặc điểm địa chất
3.3.1.2. Đặc điểm địa chất thủy văn
3.2.2. Đặc điểm về trữ lượng và mối liên hệ giữa trữ lượng với các nhân tố hình thành trữ lượng
3.2.2.1. Thông số địa chất thủy văn
3.2.2.2. Ngưỡng hạ thấp mực nước cho phép tầng chứa nước Pleistocen
3.2.2.3. Đánh giá trữ lượng nước ngầm
3.2.3. Đặc điểm về chất lượng nước ngầm tầng chứa nước Pleistocen
3.3. Hiện trạng khai thác và ảnh hưởng của khai thác, sử dụng đến môi trường nước ngầm tỉnh Hưng Yên
3.3.1. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm tỉnh Hưng Yên
3.3.2. Tác động và ảnh hưởng của khai thác đến môi trường nước ngầm
3.3.2.1. Diễn biến mực nước ngầm tầng chứa nước Pleistocene
3.3.2.2. Tạo nên nguồn gây ô nhiễm do hoạt động điều tra khai thác
3.3.2.3. Vấn đề sụt lún mặt đất
3.3.3.4. Khả năng tự bảo vệ của tầng chứa nước
3.4. Các giải pháp khai thác sử dụng và bảo vệ nước ngầm
3.4.1. Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ khai thác nước ngầm
3.4.1.1. Giải pháp chung về khai thác, phân bố và bảo vệ nước ngầm
3.4.1.2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ và quy mô công trình
3.4.1.3. Giải pháp tiết kiệm nước
3.4.2. Các biện pháp về quản lý
3.4.2.1. Tăng cường năng lực điều tra, đánh giá tài nguyên nước ngầm
3.4.2.2. Tăng cường quản lý và cấp phép
3.4.2.3. Tăng cường công tác thể chế, năng lực quản lý của các cấp
3.4.3. Giải pháp đầu tư và kế hoạch hóa
3.4.3. Phân vùng khai thác hợp lý tài nguyên nước ngầm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan