[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
1.1.1. Khái quát về tín dụng, tín dụng nông thôn và hệ thống tín dụng nông thôn.
1.1.2. Bản chất, chức năng và hình thức tín dụng
1.1.3. Vai trò của vốn tín dụng đối với kinh tế hộ nông dân và cấu trúc hệ thống tín dụng chính thống ở nông thôn
1.1.4. Nâng cao khả năng tiếp cận vốn và các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của hộ nông dân
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
1.2.1. Tín dụng trong nông nghiệp nông thôn ở một số nước trên thế giới
1.2.2. Tín dụng chính thống trong nông nghiệp nông thôn và nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của hộ nông dân ở Việt Nam
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và hộ nông dân
2.3.2. Thực trạng hoạt động của các tổ chức tín dụng chính thống trên địa bàn huyện Thạch Hà
2.3.3. Thực trạng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Thạch Hà
2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của hộ nông trên trên địa bàn huyện Thạch Hà
2.3.5. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Thạch Hà
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống và khung phân tích
2.4.2. Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu
2.4.3. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.4. Xử lý số liệu
2.4.5. Phương pháp phân tích
2.4.6. Phương pháp đánh giá nông dân có sự tham gia (PRA)
2.4.7. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và hộ nông dân
3.1.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.2. Đặc điểm của hộ nông dân
3.2. Thực trạng hoạt động của các tổ chức tín dụng chính thống trên địa bàn huyện Thạch Hà
3.2.1. Đặc điểm hệ thống tín dụng chính thống trên địa bàn huyện Thạch Hà
3.2.2. Tình hình huy động vốn của các tổ chức tín dụng chính thống
3.2.3. Tình hình cho vay vốn của các tổ chức tín dụng chính thống
3.2.4. Tình hình dư nợ của các tổ chức tín dụng chính thống
3.3. Thực trạng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Thạch Hà
3.3.1. Mối quan hệ giữa các tổ chức tín dụng chính thống với hộ nông dân Thạch Hà
3.3.2. Thực trạng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thống của các hộ nông dân tại huyện Thạch Hà
3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của hộ nông dân trên địa bàn huyện Thạch Hà
3.4.1. Nhóm nhân tố đặc điểm của hộ nông dân
3.4.2. Nhóm nhân tố thuộc các tổ chức tín dụng
3.5. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thống của hộ nông dân trên địa bàn huyện Thạch Hà
3.5.1. Về đặc điểm của chủ hộ
3.5.2. Giải pháp về nguồn lực
3.5.3. Giải pháp về cơ chế chính sách
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan