[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chuối phấn vàng tại Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống chuối phấn vàng tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn
1.2. Nguồn gốc, phân loại và một số giống chuối phổ biến ở Việt Nam
1.2.1. Nguồn gốc và phân bố
1.2.2. Phân loại
1.2.3. Đặc điểm của một số giống đang trồng phổ biến hiện nay
1.3. Đặc điểm thực vật học, sinh thái học của cây chuối
1.3.1. Các nghiên cứu về đặc điểm thực vật học
1.3.2. Những nghiên cứu về sinh thái học
1.4. Một số kết quả nghiên cứu về kỹ thuật đối với cây chuối
1.4.1. Trên thế giới
1.4.2. Tình hình nghiên cứu chuối trong nước
1.5. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chuối trên thế giới và Việt Nam
1.5.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chuối trên thế giới
1.5.2. Tình hình sản xuất chuối ở Việt Nam
1.5.3. Chuối phấn vàng-Musa paradisiacal L.
1.6. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chuối ở Thái Nguyên
1.6.1. Điều kiện tự nhiên, thời tiết tại tỉnh Thái Nguyên
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu thí nghiệm, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách trồng và tổ hợp phân bón lót đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây chuối Phấn Vàng
2.3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Chuối Phấn Vàng
2.4. Chỉ tiêu theo dõi
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và tổ hợp phân bón lót đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây chuối Phấn Vàng
3.1.1. Động thái tăng trưởng chiều cao thân giả cây
3.1.2. Động thái tăng trưởng chu vi gốc
3.1.3. Động thái ra lá của cây
3.1.4. Một số đặc điểm nông học của cây Chuối
3.1.5. Các yếu tố cấu thành năng suất
3.1.6. Tình hình sâu, bệnh hại
3.2. Ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây chuối Phấn Vàng
3.2.1. Ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến động thái tăng trưởng chiều cao thân giả cây
3.2.2. Tốc độ tăng trưởng chu vi gốc
3.2.3. Động thái ra lá của cây
3.2.4. Một số đặc điểm nông học của cây chuối
3.2.5. Các yếu tố cấu thành năng suất
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH IRISTART SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU 
[/tomtat]

Bài viết liên quan