[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Salmonella và tác dụng của chế phẩm Biovet đến khả năng sinh trưởng, phòng bệnh thương hàn ở gà nuôi tại huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Salmonella và tác dụng của chế phẩm Biovet đến khả năng sinh trưởng, phòng bệnh thương hàn ở gà nuôi tại huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Bệnh thương hàn ở gà
1.1.1. Căn bệnh
1.1.2. Triệu chứng
1.1.3. Bệnh tích
1.2. Đặc điểm của vi khuẩn salmonella
1.2.1. Đặc điểm hình thái
1.2.2. Đặc điểm nuôi cấy
1.2.3. Đặc tính sinh hóa
1.2.4. Sức đề kháng
1.2.5. Cấu trúc kháng nguyên của Salmonella
1.2.6. Các yếu tố gây bệnh của Salmonella
1.3. Tình hình nghiên cứu salmonella ở gà
1.3.1. Tình hình nghiên cứu Salmonella trên thế giới
1.3.2. Tình hình nghiên cứu Salmonella trong nước
1.4. Đặc điểm của probiotic và chế phẩm biovet
1.4.1. Chế phẩm probiotic
1.4.2. Chế phẩm Biovet
Chương 2: NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.1.1. Điều tra tình hình dịch tễ gà mắc bệnh thương hàn
2.1.2. Phân lập và xác định một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Salmonella spp từ gà mắc bệnh thương hàn
2.1.3. Xác định độc lực các chủng Salmonella phân lập được
2.1.4. Đánh giá tác dụng của chế phẩm Biovet
2.1.5. Thử nghiệm một số phác đồ điều trị
2.2. Nguyên vật liệu dùng trong nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2.2. Nguyên liệu, dụng cụ và trang thiết bị
2.2.3. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra
2.3.2. Phương pháp lấy mẫu
2.3.3. Phương pháp nuôi cấy, phân lập vi khuẩn Salmonella spp
2.3.4. Phương pháp giám định các đặc tính sinh hóa
2.3.5. Phương pháp nhuộm Gram
2.3.6. Phương pháp xác định serotype của các chủng Salmonella phân lập được
2.3.7. Phương pháp xác định các yếu tố gây bệnh của vi khuẩn phân lập được
2.3.8. Phương pháp xác định tính mẫn cảm với một số kháng sinh của vi khuẩn Salmonella gallinarum pullorum
2.3.9. Phương pháp nghiên cứu đánh giá tác dụng của chế phẩm Biovet
2.3.10. Xây dựng phác đồ điều trị bệnh thương hàn ở gà
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả điều tra tình hình dịch tễ gà mắc bệnh thương hàn nuôi trên một số xã của huyện Yên Lạc
3.1.1. Kết quả điều tra tỷ lệ gà mắc bệnh thương hàn ở một số xã
3.1.2. Kết quả điều tra tỷ lệ gà mắc bệnh thương hàn theo lứa tuổi
Bảng 3.2. Tỷ lệ gà mắc bệnh thương hàn theo lứa tuổi
3.1.3. Kết quả điều tra tỷ lệ gà mắc bệnh thương hàn theo mùa vụ
3.1.4. Kết quả tỷ lệ gà mắc bệnh thương hàn theo phương thức chăn nuôi
3.2. Kết quả phân lập vi khuẩn salmonella
3.2.1. Kết quả phân lập vi khuẩn Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm
3.2.2. Kết quả xác định tỷ lệ phân lập vi khuẩn Salmonella spp. ở một số cơ quan phủ tạng của gà bệnh
3.3. Kết quả giám định một số đặc tính nuôi cấy và sinh hóa của các chủng salmonella phân lập
3.4. Kết quả xác định serotype của các chủng salmonella phân lập được
3.5. Kết quả xác định độc lực của vi khuẩn salmonella gallinarum - pullorum .
3.5.1. Kết quả xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Salmonella gallinarum pullorum
3.5.2. Kết quả xác định độc lực của vi khuẩn Salmonella gallinarum-pullorum phân lập được
3.6. Đánh giá tác dụng của chế phẩm biovet đến khả năng sinh trưởng và phòng bệnh thương hàn ở gà
3.6.1. Kết quả nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của gà thí nghiệm
3.6.2. Tác dụng của chế phẩm Biovet đến tỷ lệ nuôi sống và phòng bệnh thương hàn ở gà
3.6.3. Ảnh hưởng của chế phẩm Biovet đến số lượng vi khuẩn Salmonella
3.7. Thử nghiệm một số phác đồ điều trị
3.7.1. Kết quả xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng Salmonella phân lập được
3.7.2. Kết quả thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh thương hàn ở gà
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan