[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Cơ sở lý luận
1.1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 2: THựC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ
2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Đồng Hỷ
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.3. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ
2.2. Thực trạng quá trình ĐTH và ảnh hưởng của ĐTH đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp của huyện Đồng Hỷ
2.2.1. Thực trạng quá trình ĐTH tại huyện Đồng Hỷ
2.2.2. Thực trạng ảnh hưởng của ĐTH đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp của huyện Đồng Hỷ
2.2.3. Đánh giá chung ảnh hưởng của ĐTH tới sản xuất nông nghiệp nói chung và tới hiệu quả kinh tế sử dụng đất nói riêng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ
3.1. Định hướng phát triển nông nghiệp huyện Đồng Hỷ đến năm 2020
3.1.1. Cơ sở của định hướng
3.1.2. Định hướng phát triển nông nghiệp huyện Đồng Hỷ đến năm 2020
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Đồng Hỷ
3.2.1. Giải pháp chung
3.2.2. Giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan