[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đến sự lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 là người dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đến sự lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 là người dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VẤN ĐỀ CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 NGƯỜI DTTS DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Sơ lược lịch sử nảy sinh công tác hướng nghiệp
1.1.2. Công tác hướng nghiệp trong các nước Tư bản chủ nghĩa
1.1.3. Công tác hướng nghiệp trong các nước xã hội chủ nghĩa
1.1.4. Công tác hướng nghiệp ở Việt Nam
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Hướng nghiệp
1.2.2. Nghề nghiệp
1.2.3. Sự phù hợp nghề
1.2.4. Lựa chọn nghề và những tính chấ́t của lựa chọn nghề
1.2.5. Truyền thông và truyền thông đại chúng
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề của học sinh Trung học phổ thông
1.3.1. Những đặc điểm lứa tuổi học sinh THPT
1.3.1.1. Những đặc điểm cơ bản về tâm lý và nhân cách của HS THPT
1.3.1.2. Sự hình thành thế giới quan
1.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề của học sinh cuối cấp THPT
1.3.2.1. Yếu tố gia đình
1.3.2.2. Yếu tố giáo dục hướng nghiệp của nhà trường
1.3.2.3. Yếu tố bạn bè
1.3.2.4. Yếu tố các phương tiện truyền thông và các tổ chức XH
1.4. Đặc điểm của học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên
Chương 2. THỰC TRẠNG CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THÁI NGUYÊN DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
2.1. Vài nét về khách thể điều tra
2.2. Thực trạng sự lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 là người dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên dưới ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông
2.2.1. Thực trạng nhận thức về ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đến sự lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 người dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Ý kiến của giáo viên làm công tác hướng nghiệp về sự lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 là người dân tộc thiểu số dưới ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông
2.2.3. Ý kiến của cha, mẹ đối với việc lựa chọn nghề nghiệp của HS lớp 12 hiện nay
2.3. Kết luận chương 2
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 12 NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THÁI NGUYÊN DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
3.1. Những cơ sở có tính nguyên tắc để xây dựng biện pháp
3.1.1. Nghiên cứu, xây dựng các biện pháp phải đảm bảo tính mục đích của giáo dục hướng nghiệp
3.1.2. Nghiên cứu xây dựng các biện pháp phải đảm bảo sự phù hợp với những đặc điểm tâm lý và nhân cách của HS PT
3.1.3. Nghiên cứu xây dựng các biện pháp phải đảm bảo sự phân hoá, cá biệt hoá HS trong hoạt động hướng nghiệp
3.1.4. Nghiên cứu xây dựng các biện pháp phải đảm bảo tính hệ thống trong hoạt động GDHN
3.1.5. Nghiên cứu xây dựng các biện pháp theo quan điểm tiếp cận hoạt động và nhân cách
3.1.6. Nghiên cứu xây dựng các biện pháp phải đảm bảo tính khả thi
3.2. Các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 người dân tộc thiểu số dưới ảnh hưởng của các PTTT
3.2.1. Xây dựng bài học có nội dung giới thiệu về những lĩnh vực nghề nghiệp có sử dụng các phương tiện truyền thông
3.2.2. Tổ chức buổi toạ đàm trên lớp với chủ đề “Internet với nghề nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp”
3.2.3. Tổ chức cho HS tìm hiểu thông tin nghề nghiệp qua bản tin, phóng sự truyền hình hay một đoạn video
3.2.4. Tổ chức hội nghị để trao đổi với cha mẹ học sinh về nghề nghiệp tương lai của con em họ
3.2.5. Lập hồ sơ hướng nghiệp chi tiết cho mỗi HS
3.3. Khảo nghiệm các biện pháp trên cơ sở lấy ý kiến chuyên gia
3.3.1. Mục đích khảo nghiệm
3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm
3.3.3. Quá trình tiến hành khảo nghiệm
3.3.4. Kết quả khảo nghiệm
3.4. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan