[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại công ty TNHH Tiến Phước đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại công ty TNHH Tiến Phước đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 : 2008
1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 : 2008
1.1.1. Các khái niệm cơ bả
1.1.1.1 Chất lượng
1.1.1.2 Quản lý chất lượng
1.1.1.3 Hệ thống quản lý chất lượng
1.1.2 Lịch sử ra đời của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 90001 : 2008
1.1.2.1 Tổ chức ISO
1.1.2.2 ISO 9000 và lịch sử hình thành
1.1.3 Điều kiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2008
1.2 NỘI DUNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 : 2008
1.2.1 Phạm vi
1.2.2 Tiêu chuẩn trích dẫn
1.2.3 Thuật ngữ và định nghĩa
1.2.4 Hệ thống quản lý chất lượng
1.2.5 Trách nhiệm lãnh đạo
1.2.6 Nguồn lực
1.2.7 Tạo sản phẩm
1.2.8 Đo lường và phân tích
1.3 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 : 2008 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 : 2008 TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN PHƯỚC
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TIẾN PHƯỚC   
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty
2.1.3 Sơ đồ tổ chức của Công ty
2.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2009 đến năm 2012
2.2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 : 2008  TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN PHƯỚC   
2.2.1 Nội dung hệ thống quản lý chất lượng       
2.2.2 Công tác duy trì và cải tiến hệ thống
2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 : 2008 TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN PHƯỚC
2.3.1 Về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng
2.3.2 Hệ thống tài liệu
2.3.3 Về quản lý nguồn lực
2.3.4 Quản lý hoạt động thi công và kiểm soát chất lượng công trìn
2.3.5 Quản lý hệ thống và các quá trình  
2.3.6 Công tác hoạt động phân tích, đo lường và cải tiến
2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 : 2008 TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN PHƯỚC 
2.4.1 Thành quả       
2.4.2 Tồn tại 
2.4.2.1 Về thực hiện chính sách mục tiêu
2.4.2.2 Về hệ thống tài liệu
2.4.2.3 Về quản lý các nguồn lực 
2.4.2.4 Về triển khai thi công và kiểm soát chất lượng công trình      
2.4.2.5 Về quản lý hệ thống và các quá trình     
2.4.2.6 Các công tác theo dõi – đo lường – cải tiến hệ thống
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  THEO TCVN ISO 9001 : 2008 TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020
3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2020
3.1.1 Mục tiêu của Công ty
3.1.2 Định hướng phát triển của Công ty
3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 : 2008 TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020
3.2.1 Cải tiến quy trình xây dựng và triển khai mục tiêu
3.2.2 Hoàn thiện hệ thống tài liệu
3.2.3 Hoàn thiện nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý
3.2.4 Xây dựng các chỉ tiêu theo dõi và đo lường các quá trình
3.2.5 Tổ chức các kỹ thuật thống kê
3.2.6 Thành lập nhóm chất lượng
3.2.7 Đánh giá xếp hạng thứ tự ưu tiên cho các giải pháp
3.3 KIẾN NGHỊ        
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan