[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các bài toán tựa cân bằng tổng quát và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Các bài toán tựa cân bằng tổng quát và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Một số không gian cơ bản
1.2. Ánh xạ đa trị và một số khái niệm liên quan
1.3. Một số định lý điểm bất động cơ bản
Chương 2: BÀI TOÁN TỰA CÂN BẰNG TỔNG QUÁT LOẠI I
2.1. Đặt bài toán và các bài toán liên quan
2.2. Định lý toàn tại nghiệm
2.3. Áp dụng cho các bài toán liên quan
Chương 3: BÀI TOÁN TỰA CÂN BẰNG TỔNG QUÁT LOẠI II
3.1. Đặt bài toán và các bài toán liên quan
3.2. Định lý toàn tại nghiệm
3.3. Áp dụng cho các bài toán liên quan
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan