[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP FDI
1.1 Tổng quan về đầu tư
1.1.1 Khái niệm về đầu tư
1.1.2 Các hình thức đầu tư
1.1.2.1 Đầu tư trực tiếp
1.1.2.2 Đầu tư gián tiếp
1.2 Các loại hình vốn đầu tư
1.2.1 Vốn đầu tư trong nước
1.2.2 Vốn đầu tư nước ngoài
1.2.2.1  Vốn đầu  tư  trực tiếp nước ngoài
1.2.2.2 Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài
1.3 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước
1.3.1 Thu hút FDI của Trung Quốc
1.3.2 Thu hút FDI của Singapore
1.3.3 Thu hút FDI của Malaysia
1.4 Một số bài học kinh nghiệm về hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của một số nước trên thế giới có thể áp dụng vào Việt Nam
1.4.1 Kinh nghiệm về phát triển và quản lý các kênh huy động vốn đầu tư bất động sản. Xu hướng dịch chuyển theo hướng gắn kết tài chính bất động sản với thị trường vốn và các luồng đầu tư quốc tế
1.4.2 Kinh nghiệm về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai
1.4.3 Kinh nghiệm về chính sách thuế bất động sản
1.4.4 Cải thiện môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư
1.4.5. Có chính sách ưu đãi về thuế, tài chính tiền tệ
1.4.6 Xây dựng cơ sở hạ tầng
1.4.7 Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao
1.4.8 Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN
2.1 Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
2.1.1Tình hình chung về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
2.1.1.1 Về số lượng dự án được cấp phép, vốn đầu tư đã đăng ký
2.1.1.2 Tình hình thực hiện góp vốn, huy động vốn
2.1.1.3 Tình hình sử dụng đất
2.1.1.4 Hiệu quả đầu tư và nộp ngân sách của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI)
2.1.1.5 Thực trạng hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI)
2.1.1.6 Đánh giá về hiệu quả kinh tế- xã hội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI)
2.1.2 Tình hình đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản
2.1.2.1 Về số lượng dự án và vốn đầu tư đăng ký
2.1.2.2 Về tình hình triển khai dự án
2.1.3.Tình hình sử dụng đất đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
2.1.3.1 Tình hình sử dụng đất
2.1.3.2 Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
2.1.3.3 Tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các dự án
2.1.4 Tình hình góp vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài
2.1.4.1 Tình hình góp vốn điều lệ tại các dự án bất động sản
2.1.4.2 Góp vốn bằng quyền phát triển dự án bất động sản
2.1.5 Tình hình huy động vốn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
2.1.5.1 Tình hình cho vay từ các ngân hàng đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn FDI) trong lĩnh vực bất động sản
2.1.5.2 Tình hình huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và khách hàng
2.1.5.3 Tình hình huy động vốn thông qua quỹ đầu tư nước ngoài
2.1.6 Tình hình chuyển nhượng vốn và hoạt động sáp nhập mua lại (M&A) của các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
2.1.6.1 Tình hình chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài trong liên doanh
2.1.6.2 Tình hình sáp nhập và mua lại dự án bất động sản (M&A)
2.1.7 Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài
2.1.7.1 Hiệu quả kinh doanh lãi (lỗ), chuyển lợi nhuận về nước. Về tình hình lãi (lỗ) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI bất động sản)
2.1.7.2  Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước
2.1.7.3 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
2.1.8 Thực trạng về vấn đề chuyển giá đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (trong đó có lĩnh vực bất động sản)
2.1.8.1 Chuyển giá lãi
2.1.8.2 Chuyển giá lỗ
2.1.8.3 Chuyển giá thông qua các nhà thầu
2.1.8.4 Chuyển giá thông qua việc chuyển nhượng góp vốn
2.1.8.5 Chuyển giá thông qua việc nâng cao giá vật tư, nguyên liệu nhập khẩu
2.1.9 Tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
2.1.9.1 Về số lượng lao động
2.1.9.2 Về cơ chế tiền lương cho người lao động
2.1.9.3 Tình hình nhà ở cho người lao động
2.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản.
2.2.1 Về cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật
2.2.1.1 Hình thức đầu tư và trình tự cấp phép đầu tư
2.2.1.2 Đầu tư phát triển nhà ở
2.2.1.3 Hoạt động kinh doanh bất động sản
2.2.1.4 Quản lý sử dụng đất
2.2.1.5 Công tác quy hoạch
2.2.1.6 Chính  sách tín dụng và quản lý ngoại hối
2.2.1.7 Chính sách về quản lý sau đầu tư
2.2.2. Về tình hình quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
2.2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý nhà nước
2.2.2.2 Một số tồn tại bất cập về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
2.3 Về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài và việc chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài
2.3.1 Về công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm
2.3.2 Việc chấp hành các cơ chế chính sách, quy định pháp luật của các doanh nghiệp tại các dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài
2.3.3 Một  số tồn tại bất cập trong công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm tại các dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài
2.4 Về hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin, thống kê đầu tư nước ngoài nói chung và trong lĩnh vực bất động sản nói riêng
2.4.1 Thực trạng về hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin, thống kê
2.4.2. Một số tồn tại bất cập về hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin, thống kê
2.5 Đánh giá chung về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản đối với sự phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam trong thời gian qua
2.5.1 Những mặt đạt được
2.5.2 Một số tồn tại, bất cập chủ yếu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẦU TƯ, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN NĂM 2020
3.1 Quan điểm, mục tiêu và dự báo          
3.1.2 Mục tiêu
3.1.3 Dự báo nhu cầu và xu hướng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản đến năm 2020
3.1.3.1 Dự báo nhu cầu thị trường bất động sản Việt Nam
3.1.3.2 Dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp giai đoạn 2011-2020 (đất khu công nghiệp, đất ở tại đô thị, đất phát triển hạ tầng)
3.1.3.3 Xu hướng đầu tư nước ngoài đối với lĩnh vực bất động sản
3.2 Các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
3.2.1 Nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan đến đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
3.2.2 Nhóm giải pháp về công tác quy hoạch
3.2.3 Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
3.2.3.1 Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
3.2.3.2 Hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài giữa các Bộ, ngành và các địa phương
3.2.3.3 Giải pháp về quản lý quá trình thực hiện dự án (tiến độ giải ngân theo kế hoạch, tiến độ góp vốn)
3.2.3.4 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hoặc đơn vị cung cấp dữ liệu chuẩn quốc gia về đầu tư nước ngoài (trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản) để có nguồn khai thác dữ liệu chung cho các ngành quản lý
3.2.3.5 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
3.2.4  Nhóm giải pháp về thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
3.3. Các kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan