[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của người thu nhập thấp tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của người thu nhập thấp tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.                                                                    
1.1. Lý do chọn đề tài         
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu
1.4. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Phạm vi nghiên cứu
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Kết cấu của luận văn   
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Lý thuyết chung về quyết định lựa chọn của người tiêu dùng
2.1.1. Khái niệm hành vi người tiêu dùng
2.1.2. Khái niệm quyết định lựa chọn của người tiêu dùng
2.1.3.  Quá trình thông qua quyết định lựa chọn
2.1.3.1. Nhận biết nhu cầu
2.1.3.2. Tìm kiếm thông tin
2.1.3.3. Đánh giá các lựa chọn
2.1.3.4. Quyết định mua hàng
2.1.3.5. Hành vi sau mua
2.2. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng
2.2.1. Mô hình lý thuyết theo Philip Kotler và Gary Armstrong
2.2.1.1. Các yếu tố văn hóa
2.2.1.2. Các yếu tố xã hội
2.2.1.3. Các yếu tố cá nhân
2.2.1.4. Các yếu tố tâm lý
2.2.2. Các mô hình nghiên cứu tham khảo
2.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất
2.4. Một số nội dung về nhà ở cho người có thu nhập thấp
2.4.1. Số liệu thu thập, tích lũy và chi phí cho nhà ở của người dân
2.4.2. Nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp tại TP.HCM
2.4.3. Các quy định và cơ chế khuyến khích hoạt động đầu tư, xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp
Kêt luận chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
3.1. Thiết kế nghiên cứu
3.2. Thiết kế mẫu nghiên cứu và thang đo
3.3. Phương pháp hồi quy trên phân tích nhân tố khám phá
3.3.1. Kiểm định thang đo và phân tích nhân tố
3.3.2. Phân tích hồi qui
3.3.3. Kiểm định mô hình  
Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
4.1. Thông kê mô tả biến độc lập, biến phụ thuộc
4.1.1. Cơ cấu mẫu nghiên cứu
4.1.2. Giá trị trung bình
4.2. Kết quả kiểm định thang đo và phân tích nhân tố
4.2.1. Kết quả đánh giá thang đo qua kiểm định Cronbach’s alpha
4.2.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)
4.3. Phân tích hồi quy và kiểm định mô hình
4.3.1. Nhận định sự tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu
4.3.2. Mô hình hồi qui các nhân tố tác động đến quyết định của khách hàng mua nhà cho người thu nhập thấp
4.4. Kiểm định sự khác biệt về quyết định mua nhà giữa các nhóm khách hàng khác nhau theo đặc tính cá nhân
4.4.1. Giữa các nhóm khách hàng có giới tính khác nhau
4.4.2. Giữa các nhóm khách hàng có độ tuổi khác nhau
4.4.3. Giữa các nhóm khách hàng có thu nhập khác nhau
4.4.4. Giữa các nhóm khách hàng có khả năng tài chính khác nhau
Kêt luận chương  4
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan