[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí

[/kythuat]
[tomtat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT VỀ SỰ GẮN BÓ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số khái niệm liên quan đến nghiên cứu
1.1.1. Người lao động
1.1.2. Người sử dụng lao độn
1.1.3. Sự gắn bó của người lao động
1.1.4. Một số học thuyết nghiên cứu về sự gắn bó
1.1.4.1. Lý thuyết nhu cầu cấp bậc của Abraham Maslow (1943)
1.1.4.2. Thuyết Hai nhân tố của Frederick Herzberg (1959)    
1.1.4.3. Thuyết X, thuyết Y của Douglas McGregor (1960) và Thuyết Z của William Ouchi (1981)
1.1.4.4. Thuyết công bằng của John Stacey Adams (1963)
1.1.4.5. Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom (1964)
1.1.4.6. Thuyết động cơ thúc đẩy theo nhu cầu của David MC Clelland (1961)
1.1.4.7. Quan điểm của Hackman và Oldham (1974)
1.1.4.8. Thuyết ERG của Clayton Alderfer (1969)
1.1.4.9. Mô hình nghiên cứu “Ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn công việc đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các đơn vị vận tải đường bộ trên địa bàn TP. HCM"
1.1.4.10. Mô hình nghiên cứu “Quản trị nguồn nhân lực tác động đến sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đông Á"
1.1.4.11. Mô hình nghiên cứu “Ảnh hưởng của các yếu tố động viên đến sự gắn bó của người lao động với tổ chức tại Công ty Cổ phần Du lịch Công Đoàn Tp.HCM"
1.1.5. Kết luận về các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong doanh nghệp
1.1.5.1. Thu nhập
1.1.5.2. Điều kiện và môi trường làm việc
1.1.5.3. Bản chất công việc
1.1.5.4. Đào tạo       
1.1.5.5. Khen thưởng và thăng tiến
1.1.5.6. Trao quyền và giám sát
1.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
1.3. Quy trình nghiên cứu  
1.3.1. Xác định thông tin
1.3.2. Nguồn dữ liệu
1.3.3. Kỹ thuật nghiên cứu
1.3.4. Thu thập thông tin và phân tích kết quả
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỰ GẮN BÓ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu Khí
2.1.1. Giới thiệu về PVC-MS
2.1.2. Các chính sách nhân sự của người lao động trong PVC-MS
2.1.2.1. Chính sách về thu nhập
2.1.2.2. Chính sách về điều kiện và môi trường làm việc
2.1.2.3. Chính sách về đào tạo
2.1.2.4. Chính sách về khen thưởng và thăng tiến
2.1.2.5. Chính sách về trao quyền và giám sát
2.1.2.6. Chính sách về công việc
2.1.3. Thực trạng lao động tại PVC-MS
2.2. Thiết kế nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu định tính
2.2.2. Nghiên cứu định lượng
2.2.2.1. Kết cấu trong bảng câu hỏi nghiên cứu
2.2.2.2. Xây dựng thang đo trong bảng câu hỏi
2.3. Mẫu điều tra
2.3.1. Chọn mẫu
2.3.2. Mô tả mẫu
2.3.3. Kết quả thu được từ mẫu phát hành
2.4. Kiểm định thang đo
2.5. Phân tích nhân tố các biến độc lập
2.6. Xây dựng mô hình và thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong PVC-MS
2.7. Xem xét mối tương quan giữa các nhân tố với sự gắn bó của người lao động trong PVC-MS
2.8. Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
2.9. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
2.10. Phân tích hồi quy tương quan
2.11. Kiểm định sự khác biệt của nhân tố giới tính đến sự gắn bó của người lao động trong PVC-MS
2.12. Phân tích phương sai một nhân tố (One-Way ANOVA)
Kết luận chương 2.
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ GẮN BÓ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động trong Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu Khí
3.2. Đề xuất các giải pháp cho Công ty Cổ phần Kết Cấu Kim Loại và Lắp Máy Dầu Khí
3.3. Kiến nghị
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN   

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan