[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công tác quản lý nhà nước về quyền sử dụng Đất tại thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Công tác quản lý nhà nước về quyền sử dụng Đất tại thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Vị trí, vai trò và đặc điểm của công tác quản lý nhà nước về QSD đất
1.1.1 .Vị trí vai trò của công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất
1.1.2. Đặc điểm của công tác quản lý nhà nước về quyền sử dụng đất
1.2. Một số vấn đề lý luận về công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất
1.2.1. Các khái niệm cơ bản về công tác quản lý nhà nước về quyền sử dụng đất
1.2.2. Nội dung công tác quản lý nhà nước về quyền sử dụng đất và Chính sách quản lý các loại đất
1.2.3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất.
1.3. Kinh nghiệm công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất của một số nước trên thế giới và Việt Nam.
1.3.1. Kinh nghiệm công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất của một số nước trên thế giới
1.3.2. Kinh nghiệm và chính sách quản lý Nhà nước về quyền sử
dụng đất ở Việt nam
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
1.4.2. Phương pháp nghiên cứu
1.4.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý nhà nước về quyền sử dụng đất
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên
2.1.1. Điều kiện tự nhiên của thành phố Thái Nguyên
2.1.2. Nhân khẩu và lao động thành phố Thái Nguyên
2.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố Thái Nguyên
2.1.4. Phát triển kinh tế của thành phố Thái Nguyên
2.1.5. Nhân tố kỹ thuật
2.1.6. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên
2.2. Thực trạng về công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất tại địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.2.1. Thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.2.2. Thực trạng công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai
2.2.3. Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng
2.2.4. Thực trạng công tác quản lý kinh tế trong lĩnh vực đất đai
2.2.5. Thực trạng công tác thông tin và quản lý nguồn lực đất đai
2.2.6. Thực trạng quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
2.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
2.2.8. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng ở thành phố Thái nguyên
2.3. Đánh giá chung về công tác quản Nhà nước về quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên.
2.3.1. Những kết quả tích cực
2.3.2. Những tồn tại, hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân ảnh hưởng
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020
3.1. Những căn cứ, mục tiêu, định hướng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Thái Nguyên
3.1.1. Những căn cứ chủ yếu để đưa ra giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất
3.1.2. Những định hướng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên
3.1.3. Những mục tiêu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.2.1. Xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế
3.2.2. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất
3.2.3. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai
3.2.4. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mang tầm chiến lược
3.2.5. Làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất
3.2.6. Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai
3.2.7. Tổ chức quản lý thị trường bất động sản
3.2.8. Giải pháp tài chính và đầu tư
3.2.9. Tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức để vận dụng tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước.
3.2.10. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức sử dụng đất đai.
3.2.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật đất đai
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan