[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược phát triển cho các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược phát triển cho các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây (File nén)
File thuyết trình Down tại đây or Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG VỪA VÀ NHỎ
1.1. Khái quát về chiến lược phát triển Ngân hàng vừa và nhỏ
1.1.1. Khái niệm chiến lược phát triển kinh doanh
1.1.2. Tầm quan trọng của chiến lược phát triển kinh doanh   
1.1.3. Phân loại chiến lược phát triển kinh doanh
1.2. Lý luận về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái quát về kinh doanh Ngân hàng thương mại
1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
1.2.2.1.  Kinh doanh ngân hàng mang tính chất chuyên biệt
1.2.2.2. Kinh doanh ngân hàng làm trung gian
1.2.2.3. Kinh doanh ngân hàng dựa trên cơ sở rủi ro và quản lý rủi ro
1.2.2.4. Kinh doanh ngân hàng chịu trách nhiệm lớn đối với xã hội
1.2.3. Chức năng của Ngân hàng thương mại
1.3. Cơ sở định vị cho ngân hàng thương mại vừa và nhỏ
1.3.1. Định nghĩa Ngân hàng thương mại vừa và nhỏ
1.3.2. Mục đích hoạt động của các ngân hàng vừa và nhỏ
1.3.3. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại vừa và nhỏ
1.4. Sự hình thành và phát triển của các ngân hàng vừa và nhỏ
1.4.1. Nguồn gốc hình thành và phát triển các ngân hàng vừa và nhỏ
1.4.1.1. Lịch sử phát triển các ngân hàng vừa và nhỏ trên thế giới     
1.4.1.2. Lịch sử phát triển các ngân hàng vừa và nhỏ tại Việt Nam    
1.4.2. Cơ sở xác định ngân hàng vừa và nhỏ       
1.4.3. Các quy định pháp lý
1.5. Các yếu tố tác động và xu hướng phát triển
1.5.1. Các yếu tố tác động
1.5.2. Xu hướng phát triển ngân hàng vừa và nhỏ
1.5.3. Nguyên nhân tác động đến các chuyển dịch trong hoạt động ngân hàng
1.6. Các mô hình định vị ngân hàng vừa và nhỏ
1.7. Kinh nghiệm phát triển ngân hàng vừa và nhỏ ở các nước trên thế giới
1.7.1. Kinh nghiệm Hàn Quốc
1.7.2. Kinh nghiệm các Ngân hàng ở Châu Âu
1.7.3. Kinh nghiệm của nước Úc
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VỪA VÀ NHỎ TẠI TP.HCM
2.1. Bối cảnh phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng
2.1.1. Bối cảnh thế giới      
2.1.2. Bối cảnh Việt Nam   
2.1.2.1. Bối cảnh kinh tế Việt Nam
2.1.2.2. Bối cảnh hoạt động kinh doanh ngân hàng
2.1.3. Nhận dạng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại tại Việt Nam
2.1.3.1. Theo loại hình chủ sở hữu
2.1.3.2. Theo quy mô vốn  
2.1.3.3. Theo chiến lược bán hàng
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động của các Ngân hàng tại Việt Nam
2.2.1. Đánh giá sự tương xứng giữa vốn với quy mô hoạt động           
2.2.2. Đánh giá sự tương xứng giữa rủi ro với vốn         
2.2.2.1. Rủi ro thanh khoản
2.2.2.2. Rủi ro quản lý        
2.2.3. Đánh giá sự tương xứng giữa lợi nhuận và vốn
2.2.4. Khảo sát khả năng cạnh tranh của các NHVVN  
2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)           
2.4. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)         
2.5. Ma trận SWOT
2.6. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân
2.2.1. Thành tựu      
2.2.2. Hạn chế          
2.2.3. Nguyên nhân
Kết luận chương 2   
CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC NGÂN HÀNG TMCP VỪA VÀ NHỎ TẠI TP.HCM       
3.1. Yêu cầu và đinh hướng phát triển các ngân hàng vừa và nhỏ
3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế và ngân hàng từ nay cho đến năm 2020
3.1.2. Cơ sở dự báo chiến lược phát triển các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại TP.HCM
3.1.3. Các nguyên tắc định hướng phát triển các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại TP.HCM
3.1.4. Mục tiêu chiến lược phát triển các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại TP.HCM           
3.1.5. Định hướng chiến lược phát triển các ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ tại TP.HCM
3.1.5.1. Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển       
3.1.5.2. Định hướng các giai đoạn của tiến trình phát triển
3.2. Giải pháp chiến lược cho yêu cầu phát triển           
3.2.1. Xây dựng mô hình phát triển ngân hàng kinh doanh tổng hợp vì sự phát triển của cộng đồng
3.2.2. Định vị thị trường mục tiêu và chiến lược cạnh tranh    
3.2.3. Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn quản trị rủi ro
3.2.3.1. Cải tôt toàn diện các yếu tố có ảnh hưởng đến cơ chế quản trị rủi ro           
3.2.3.2. Hiện đại hóa công nghệ quản trị, đánh giá chất lượng rủi ro
3.2.3.3. Chuẩn hóa chính sách tín dụng theo công nghệ quản trị hiện đại
3.2.3.4. Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro
3.2.4. Cơ cấu lại hoạt động cho phù hợp với yêu cầu an toàn vốn
3.2.5. Tái cấu trúc sở hữu cổ phần
3.2.5.1. Mục tiêu chính sách đổi mới cấu trúc sở hữu cổ phần
3.2.5.2. Yêu cầu chính sách đổi mới cấu trúc sở hữu cổ phần
3.2.5.3. Hướng chiến lược đổi mới cơ cấu tổ chức
3.2.6. Hình thành chiến lược thị trường đa dạng
3.2.6.1. Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu
3.2.6.2. Phát triển các kênh phân phối đa dạng
3.2.6.3. Khai thác hệ thống công nghệ thông tin hiện đại
3.2.6.4. Mở rộng hoạt động cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng
3.2.6.5. Đầu tư hiện đại hóa kỹ thuật công nghệ
3.3. Giải pháp hỗ trợ kiện toàn hệ thống luật, cơ chế, chính sách
3.3.1. Lành mạnh hóa môi trường kinh doanh ngân hàng
3.3.2. Kiện toàn hệ thống luật lệ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế
3.4. Đề xuất kiến nghị một số giải pháp hỗ trợ
3.4.1. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam
3.4.2. Kiến nghị với thành phố
3.4.3. Đề xuất đối với các NHVVN TP.HCM
Kết luận chương 3   
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan