[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược phát triển dụ lịch sinh thái huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược phát triển dụ lịch sinh thái huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ DU LỊCH SINH THÁI.
1.1. Một số lý luận cơ bản về chiến lược.
1.1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược.
1.1.2. Chiến lược phát triển ngành.
1.1.3. Quy trình hoạch định chiến lược.
1.1.3.1. Xác định mục tiêu.
1.1.3.2. Phân tích môi trường hoạt động.
1.1.3.3. Hình thành các phương án chiến lược.
1.1.3.4. Lựa chọn chiến lược.        
1.2. Tìm hiểu về du lịch sinh thái.
1.2.1. Quan niệm về du lịch sinh thái.
1.2.2. Định nghĩa về du lịch sinh thái.
1.2.2.1. Định nghĩa về du lịch sinh thái của hiệp hội du lịch sinh thái (1992).
1.2.2.2. Định nghĩa du lịch sinh thái ở Việt Nam (1999)
1.2.3. Đặc điểm của du lịch sinh thái.
1.2.4. Vai trò của du lịch sinh thái.
1.2.4.1. Lợi ích sinh thái.   
1.2.4.2. Lợi ích kinh tế.      
1.2.4.3. Lợi ích cho xã hội.
1.2.4.4. Tác động tiêu cực. 
1.2.5. Tài nguyên du lịch sinh thái.
1.2.5.1. Hệ sinh thái tự nhiên.
1.2.5.2. Hệ sinh thái nhân văn.
1.2.6. Những nguyên tắc cơ bản của du lịch sinh thái.
1.2.6.1. Nguyên tắc hòa nhập.
1.2.6.2.Nguyên tắc tham gia cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch sinh thái.
1.2.5.3. Nguyên tắc quy mô.
1.2.7. Đối tượng tham gia hoạt động du lịch.
1.2.7.1. Cơ quan quản lý Nhà nước.
1.2.7.2. Các nhà điều hành du lịch và hướng dẫn viên du lịch.
1.2.7.3. Khách du lịch.
1.2.8. Kinh nghiệm của một số nước về du lịch sinh thái.
1.2.8.1. Kinh nghiệm của Malaysia.
1.2.8.2. Kinh nghiệm của Thái Lan.
Tóm tắt chương 1.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI CẦN GIỜ.
2.1. Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ.
2.2.1. Vị trí địa lý.
2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên.
2.1.2. Kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ.         
2.1.2.1. Dân cư – nguồn lao động.
2.1.2.2. Về kinh tế.
2.1.2.3. Về văn hóa xã hội.
2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ.
2.2. Thực trạng tài nguyên thiên nhiên du lịch sinh thái.          
2.2.1. Tài nguyên thiên nhiên.
2.2.1.1. Hệ sinh thái rừng ngập mặn.
2.2.1.2. Hệ sinh thái biển, sông, kênh rạch.
2.2.1.3. Hệ sinh thái ven bờ.
2.2.2. Tài nguyên nhân văn.
2.2.2.1. Văn hóa truyền thống.
2.2.2.2. Di tích lịch sử.
2.2.2.3. Di tích văn hóa tôn giáo – tín ngưỡng.
2.2.2.4. Di tích văn hóa khảo cổ.
2.2.2.5. Các làng nghề.
2.3. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch.
2.3.1. Cơ sở lưu trú.
2.3.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng.
2.3.3. Hình thức vui chơi giải trí.
2.4. Nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch.
2.5. Thực trạng khai thác du lịch.
2.5.1. Thực trạng khách du lịch tại huyện Cần Giờ.      
2.5.2. Thực trạng hoạt động của các khu du lịch.
2.5.2.1. Khu du lịch 30/4.
2.5.2.2. Lâm viên Cần Giờ.
2.5.2.3. Khu du lịch Vàm Sát.
2.5.2.4. Trung tâm dã ngoại Thanh thiếu niên Tp. HCM.
2.5.2.5. xã Long Hòa.
2.5.2.6. Thị trấn Cần Thạnh.
2.5.2.7. Đảo Thạnh An.
2.6. Thực trạng đầu tư cho ngành du lịch sinh thái         .
2.7. Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với ngành du lịch sinh thái huyện Cần Giờ.
2.7.1. Những điểm mạnh.
2.7.2. Những điểm yếu.
2.7.3. Những cơ hội.
2.7.4. Những thách thức.
Tóm tắt chương 2.
CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI HUYỆN CẦN GIỜ, TP.HCM ĐẾN NĂM 2020.
3.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, Tp.HCM đến năm 2020.
3.1.1. Quan điểm phát triển.
3.1.1.1. Về môi trường.
3.1.1.2. Về kinh tế.
3.1.1.3. Về văn hóa – xã hội.
3.1.2. Một số mục tiêu cụ thể.
3.1.2.1. Lượt khách du lịch.
3.1.2.2. Doanh thu từ hoạt động du lịch.
3.1.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.
3.1.3. Định hướng phát triển.
3.1.3.1. Định hướng chung về phát triển du lịch sinh thái.
3.1.3.2. Định hướng hình thành các khu chức năng.
3.2. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, Tp.HCM.
3.2.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE).
3.2.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE).
3.2.3. Ma trận SWOT.         
3.2.4. Ma trận QSPM          
3.3. Lựa chọn chiến lược phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, Tp.HCM.      
3.3.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung hướng phát triển sản phẩm du lịch. 
3.3.2. Chiến lược liên doanh liên kết phát triển du lịch.           
3.3.3. Chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch.
3.4. Giải pháp thực hiện.    
3.4.1. Giải pháp thực hiện chiến lược tăng trưởng tập trung hướng phát triển sản phẩm du lịch.
3.4.1.1. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.
3.4.1.2. Phát triển các tuyến, điểm du lịch mới. 
3.4.2. Giải pháp thực hiện chiến lược liên doanh liên kết phát triển du lịch.
3.4.2.1. Tổ chức thực hiện quy hoạch.
3.4.2.2. Chính sách đầu tư và thu hút vốn .
3.4.2.3. Xúc tiến quảng bá du lịch.
3.4.3. Giải pháp thực hiện chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch.
3.4.3.1. Tuyên truyền và giáo dục.
3.4.3.2. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch.
3.5. Kiến nghị.
3.5.1. Đối với Trung ương.
3.5.2. Đối với thành phố.   
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN   

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan