[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược phát triển trường học Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược phát triển trường học Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.1 Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược
1.1.1 Khái niệm về chiến lược
1.1.2 Khái niệm về quản trị chiến lược
1.1.3 Vai trò của chiến lược
1.1.3.1 Vai trò của chiến lược trong giáo dục
1.1.3.2 Vai trò của chiến lược trong phát triển trường đại học
1.2 Các loại chiến lược
1.2.1 Chiến lược cấp công ty
1.2.2 Chiến lược cấp kinh doanh (SBU)  
1.2.3 Chiến lược cấp chức năng
1.3 Các giai đoạn của quản trị chiến lược
1.3.1 Giai đoạn hình thành chiến lược
1.3.2 Giai đoạn thực thi chiến lược          
1.3.3 Giai đoạn đánh giá kiểm tra 
1.4 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện          
1.5 Đánh giá các yếu tố bên ngoài tổ chức          
1.5.1 Môi trường vĩ mô       
1.5.2 Môi trường vi mô       
1.6 Nhân tố bên trong trường học 
1.7 Xây dựng chiến lược nhà trường        
1.7.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài      
1.7.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong       
1.7.3 Ma trận SWOT           
1.7.4 Ma trận QSPM           
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
2.1 Giới thiệu tổng quan về trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Sứ mạng, chức năng nhiệm vụ của nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
2.1.2.1 Sứ mạng của trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu
2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của nhà trường       
2.2 Phân tích môi trường nội bộ của nhà trường
2.2.1 Nguồn nhân lực
2.2.1.1 Công tác tổ chức và quản lý
2.2.1.2 Đội ngũ cán bộ, giảng viên
2.2.2 Quản lý đào tạo
2.2.2.1 Công tác tuyển sinh quản lý sinh viên
2.2.2.2 Quy mô đào tạo      
2.2.2.3 Chương trình đào tạo
2.2.2.4 Hoạt động nghiên cứu khoa học
2.2.2.5 Tài chính kế toán
2.2.2.6 Cơ sở vật chất và trang thiết bị
2.2.2.7 Hoạt động Marketing
2.2.2.8 Văn hóa tổ chức     
2.2.2.9 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường nội bộ của nhà trường (IFE)
2.3 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
2.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô  
2.3.1.1 Yếu tố kinh tế
2.3.1.2 Yếu tố chính trị - pháp luật
2.3.1.3 Yếu tố văn hóa xã hội – dân cư
2.3.1.4 Yếu tố kỹ thuật công nghệ
2.3.2 Phân tích môi trường vi mô (môi trường ngành)
2.3.2.1 Khách hàng
2.3.2.2 Các trường Đại học, cao đẳng ở thành phố Vũng Tàu và Miền Nam
2.3.3.3 Nhà cung cấp
2.3.2.4 Đối thủ tiền ẩn (các trường quốc tế tại Việt Nam, du học
2.3.2.5 Dịch vụ thay thế
2.3.2.6 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
CHƯƠNG 3 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020
3.1 Mục tiêu và kế hoạch phát triển trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
3.1.1 Mục tiêu
3.1.2 Mục tiêu cụ thể
3.2 Kế hoạch phát triển
3.2.1 Kế hoạch phát triển số lượng sinh viên
3.2.2 Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên
3.3 Chiến lược phát triển trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020
3.3.1 Phân tích ma trận SWOT để đề xuất các chiến lược
3.3.2 Thông qua ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược
3.4 Giải pháp thực hiện chiến lược phát triển trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
3.4.1 Quan điểm xây dựng giải pháp
3.4.2 Các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển trường ĐH BRVT
3.4.2.1 Giải pháp thực hiện chiến lược không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng qui mô đào tạo, qui mô cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo
3.4.2.2 Giải pháp thực hiện chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo
3.4.2.3 Giải pháp thực hiện chiến lược tái cấu trúc lại cơ cấu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý
3.4.2.4  Giải pháp thực hiện chiến lược tăng số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hợp tác quốc tế
KẾT LUẬN   
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan