[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 – 2010

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 – 2010
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ÐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Những hiểu biết chung về quản lý Nhà nước về đất đai
2.1.2. Căn cứ pháp lý của công tác quản lý nhà Nước về đất đai
2.1.3. Những nội dung cơ bản của công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam theo Luật đất đai 2003
2.1.4. Các khái niệm về đô thị hoá
2.1.4.1. Phân loại đô thị Việt Nam
2.1.4.2. Tác động của đô thị hoá
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1. Thực trạng đô thị hoá tại một số thành phố ở Việt Nam
2.2.2.1. Thực trạng đô thị hoá tại thành phố Hồ Chí Minh
2.2.2.2. Các nghiên cứu về đô thị hoá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
2.3. Khái quát tình hình quản lý Nhà nước về đất đai ở nước ta và của tỉnh Lào Cai từ khi thực hiện Luật đất đai 2003 đến nay
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Một số tồn tại
2.3.3. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010
2.3.4. Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2010
Phần 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1 Điều kiện tự nhiện - kinh tế xã hội
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội
3.3.1.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai
3.3.2. Thực trạng thực hiện 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố
3.3.3. Đề xuất các và biện pháp nâng cao công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lào Cai
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Điều tra thu thập thông tin thứ cấp
3.4.2. Điều tra các số liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu
4.1.1.2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
4.1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế
4.1.2.3. Thực trạng giáo dục, lao động, việc làm
4.1.3. Đánh giá những lợi thế và hạn chế
4.2. Tình hình quản lý đất đai ở thành phố Lào Cai
4.2.1. Bộ máy quản lý đất đai
4.2.2. Tình hình sử dụng đất tại thành phố Lào Cai
4.3. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 - 2010
4.3.1. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó
4.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
4.3.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.3.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.3.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.3.5.1. Công tác giao đất, cho thuê đất
4.3.5.2. Công tác thu hồi đất
4.3.5.1. Công tác chuyển mục đích sử dụng đất
4.3.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.6.1. Đăng ký quyền sử dụng đất
4.3.6.2. Lập và quản lý hồ sơ địa chính
4.3.6.3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.3.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.3.8. Quản lý tài chính về đất
4.3.9. Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
4.3.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
4.3.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai
4.3.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai
4.3.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai.
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan