[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả của cây trúc sào trong xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả của cây trúc sào trong xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC
1.1.1. Cơ sở lý luận nghiên cứu hiệu quả
1.1.1.1. Quan điểm về hiệu quả
1.1.1.2. Tiêu chuẩn đánh giá
1.1.1.3. Phân loại hiệu quả
1.1.1.4. Hệ thống chỉ tiêu và phương pháp đánh giá
1.1.2. Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xoá đói giảm nghèo
1.1.3. Thành tích xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam
1.1.4. Cơ sở thực tiễn về phát triển cây trúc sào
1.1.4.1. Hiện trạng tài nguyên tre trúc trên thế giới và ở Việt Nam
1.1.4.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm từ tre trúc trên thế giới và tại Việt Nam
1.1.4.3. Một số sản phẩm được làm từ trúc sào
1.1.4.4. Một số đặc điểm của cây trúc sào Cao Bằng
1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.2.1. Câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
1.2.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp
1.2.2.3. Thu thập số liệu thứ cấp
1.2.2.4. Phân tích dữ liệu
1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÂY TRÚC SÀO TRONG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI TỈNH CAO BẰNG
2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
2.1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình
2.1.2. Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn, đất đai, thổ nhưỡng
2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Cao Bằng
2.1.3.1. Tình hình kinh tế
2.1.3.2. Tình hình chính trị, văn hoá, xã hội
2.1.4. Vai trò của cây trúc sào trong chương trình xoá đói giảm nghèo tại Cao Bằng
2.2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT TRÚC SÀO TỪ NĂM 2001-2010
2.2.1. Thực trạng kinh tế vùng trồng trúc
2.2.2. Tình hình sản xuất, kinh doanh trúc sào tại Cao Bằng
2.2.2.1. Trước năm 2003
2.2.2.2. Trong thời gian 2003-2008
2.2.2.3. Sau năm 2008
2.2.3. Các tiềm năng phát triển cây trúc sào
2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÂY TRÚC SÀO TRONG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI CAO BẰNG
2.3.1. Hiệu quả kinh tế
2.3.1.1. Đặc điểm chung của các hộ trồng trúc sào tại tỉnh Cao Bằng
2.3.1.2. Mức độ đầu tư thâm canh của hộ trồng trúc
2.3.1.3. Hiệu quả kinh tế của cây trúc sào
2.3.2. Hiệu quả xã hội
2.3.3. Hiệu quả môi trường
2.3.4. Những vấn đề rút ra từ thực trạng sản xuất kinh doanh trúc sào tại Cao Bằng
2.3.4.1. Những kết quả chủ yếu
2.3.4.2. Những vấn đề cần quan tâm trong phát triển trúc sào tại Cao Bằng
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÂY TRÚC SÀO TRONG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI TỈNH CAO BẰNG
3.1. ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN TRÚC TRONG TỈNH
3.2. ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH
3.3. ĐỐI VỚI CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN
3.3.1. Quy hoạch, phát triển và ổn định vùng nguyên liệu
3.3.2. Vận dụng tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển sản xuất kinh doanh
3.3.3. Làm tốt công tác quản lý, hỗ trợ xúc tiến thương mại
3.4. ĐỐI VỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC
3.5. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI KHÁC
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan