[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải của một số nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương và đề xuất các biện pháp cải thiện

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải của một số nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương và đề xuất các biện pháp cải thiện
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về ngành cao su
1.1.1. Lịch sử phát triển cây cao su ở nước ta
1.1.2. Đặc điểm tự nhiên của cây cao su
1.1.2.1. Đặc điểm sinh trưởng của cây cao su
1.1.2.2. Đặc tính của mủ cao su - latex
1.1.3. Phương pháp trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch mủ cao su
1.2. Tổng quan các công nghệ chế biến mủ cao su
1.2.1. Công nghệ chế biến cao su tờ
1.2.2. Công nghệ chế biến cao su khối
1.2.2.1. Quy trình chế biến cao su khối từ mủ nước
1.2.2.2. Quy trình chế biến cao su khối từ mủ tạp
1.2.3. Công nghệ chế biến mủ cao su ly tâm  
1.3. Đặc tính nước thải chế biến mủ cao su
1.3.1. Nguồn gốc chất gây ra ô nhiễm trong nước thải chế biến mủ cao su
1.3.1.1. Chất làm tiêu hao oxi
1.3.1.2. Chất dinh dưỡng thực vật
1.3.2. Thành phần nước thải chế biến mủ cao su
1.3.3. Khả năng gây ô nhiễm của nước thải chế biến mủ cao su
1.4. Tổng quan các phương pháp xử lý nước thải chế biến mủ cao su
1.4.1. Phương pháp cơ học
1.4.1.1. Song chắn rác
1.4.1.2. Lưới lọc
1.4.1.3. Bể lắng cát
1.4.1.4. Bể điều hòa lưu lượng
1.4.1.5. Bể lắng
1.4.1.6. Bể lọc cơ học
1.4.2. Phương pháp hóa học và hóa lý
1.4.2.1. Trung hòa nước thải
1.4.2.2. Keo tụ
1.4.2.3. Tuyển nổi
1.4.2.4. Khử trùng nước thải
1.4.3. Phương pháp sinh học
1.4.3.1. Phương pháp hiếu khí
1.4.3.2. Phương pháp kỵ khí
1.4.3.3. Phương pháp hiếu - kỵ khí kết hợp
1.5. Tổng quan các công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su trong nước và trên thế giới
1.5.1. Công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su trên thế giới
1.5.1.1. Những công nghệ đang được áp dụng tại một số nước trên thế giới
1.5.1.2. Hiệu suất xử lý
1.5.2. Công nghệ xử lý nước thải chế biến mủ cao su trong nước
1.5.2.1. Những công nghệ đang được áp dụng tại Việt Nam
1.5.2.2. Hiệu suất xử lý
1.6. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su
1.6.1. Trên thế giới
1.6.1.1. Tình hình sản xuất
1.6.1.2. Tình hình tiêu thụ
1.6.2. Tại Việt Nam
1.6.2.1. Vị trí ngành cao su thiên nhiên của Việt Nam
1.6.2.2. Quy mô và cơ cấu phân bổ rừng trồng cao su tại Việt Nam
1.6.2.3. Tình hình sản xuất cao su thiên nhiên tại Việt Nam
1.6.2.4. Tình hình tiêu thụ cao su tại Việt Nam
1.7. Giới thiệu về khu vực nghiên cứu - huyện Phú Giáo
1.7.1. Giới thiệu sơ lược về các nhà máy trên địa bàn
1.7.2. Điều kiện tự nhiên
1.7.2.1. Vị trí địa lý
1.7.2.2. Đặc điểm địa hình
1.7.2.3. Mạng lưới sông ngòi
1.7.2.4. Đặc điểm khí hậu
1.7.3. Điều kiện kinh tế - xã hội
1.7.3.1. Tình hình phát triển nông nghiệp
1.7.3.2. Tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
1.7.3.3. Tình hình phát triển thương mại dịch vụ
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ GIÁO
2.1. Nhà máy chế biến mủ cao su Bố Lá và Ly Tâm Phước Hòa
2.1.1. Quy trình sản xuất
2.1.2. Các nguồn phát sinh nước thải
2.1.3. Công nghệ xử lý nước thải hiện hữu tại nhà máy
2.1.4. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý trong ba năm gần nhất của nhà máy
2.1.5. Kết quả phân tích mẫu nước thải đầu vào và đầu ra trong thời gian thực địa
2.1.5.1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu tại nhà máy
2.1.5.2. Thành phần nước thải đầu vào
2.1.5.3. Thành phần nước thải đầu ra
2.1.6. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tại nhà máy
2.1.6.1. Đánh giá kết quả trước và sau xử lý nước thải của nhà máy
2.1.6.2. Đánh giá hiệu suất sau xử lý nước thải của nhà máy
2.1.7. Đánh giá tác động của nước thải sau xử lý đến chất lượng môi trường nước mặt xung quanh khu vực xải thải
2.2. Nhà máy chế biến mủ cao su Mai Vĩnh
2.2.1. Quy trình sản xuất
2.2.2. Các nguồn phát sinh nước thải
2.2.3. Công nghệ xử lý nước thải hiện hữu tại nhà máy
2.2.4. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý trong ba năm gần nhất của nhà máy
2.2.5. Kết quả phân tích mẫu nước thải đầu vào và đầu ra trong thời gian thực địa
2.2.5.1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu tại nhà máy
2.2.5.2. Thành phần nước thải đầu vào
2.2.5.3. Thành phần nước thải đầu ra
2.2.6. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tại nhà máy
2.2.6.1. Đánh giá kết quả trước và sau xử lý nước thải của nhà máy
2.2.6.2. Đánh giá hiệu suất sau xử lý nước thải của nhà máy
2.2.7. Đánh giá tác động của nước thải sau xử lý đến chất lượng môi trường nước mặt xung quanh khu vực xải thải
2.3. Nhà máy chế biến mủ cao su Thiện Hưng
2.3.1. Quy trình sản xuất
2.3.2. Các nguồn phát sinh nước thải
2.3.3. Công nghệ xử lý nước thải hiện hữu tại nhà máy
2.3.4. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý trong ba năm gần nhất của nhà máy
2.3.5. Kết quả phân tích mẫu nước thải đầu vào và đầu ra trong thời gian thực địa
2.3.5.1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu tại nhà máy
2.3.5.2. Thành phần nước thải đầu vào
2.3.5.3. Thành phần nước thải đầu ra
2.3.6. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tại nhà máy
2.3.6.1. Đánh giá kết quả trước và sau xử lý nước thải của nhà máy
2.3.6.2. Đánh giá hiệu suất sau xử lý nước thải của nhà máy
2.3.7. Đánh giá tác động của nước thải sau xử lý đến chất lượng môi trường nước mặt xung quanh khu vực xải thải
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP
3.1. Đề xuất giải pháp tăng hiệu quả xử lý trong hệ thống xử lý nước thải
3.1.1. Xử lý bậc 1 - tiền xử lý
3.1.1.1. Phương án 1 - Kéo dài thời gian lưu nước
3.1.1.2. Phương án 2 - Dùng hóa chất keo tụ
3.1.2. Xử lý bậc 2 - xử lý thứ cấp
3.1.2.1. Khâu xử lý kỵ khí
3.1.2.2. Khâu xử lý hiếu khí
3.1.3. Xử lý bậc 3 - xử lý bậc cao
3.2. Đề xuất giải pháp về công nghệ áp dụng cho xử lý nước thải
3.2.1. Phương án 1 - áp dụng công nghệ kết hợp trong xử lý nước thải
3.2.1.1. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải theo phương án 1
3.2.1.2. Thuyết minh quy trình công nghệ phương án 1
3.2.1.3. Ưu và nhược điểm của phương án 1
3.2.1.4. Mốc dự toán chi phí xây dựng và vận hành của phương án 1
3.2.1.5. Tính khả thi của phương án 1
3.2.2. Phương án 2 - áp dụng công nghệ mương oxy hóa trong xử lý nước thải
3.2.2.1. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải phương án 2
3.2.2.2. Thuyết minh quy trình công nghệ phương án 2
3.2.2.3. Ưu và nhược điểm của phương án 2
3.2.2.4. Mốc dự toán chi phí xây dựng và vận hành của phương án 2
3.2.2.5. Tính khả thi của phương án 2
3.2.3. Phương án 3 - áp dụng công nghệ hồ tảo trong xử lý nước thải
3.2.3.1. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải phương án 3
3.2.3.2. Thuyết minh quy trình công nghệ phương án 3
3.2.3.3. Ưu và nhược điểm của phương án 3
3.2.3.4. Mốc dự toán chi phí xây dựng và vận hành của phương án 3
3.2.3.5. Tính khả thi của phương án 3
3.3. Đề xuất biện pháp quản lý môi trường
3.3.1. Đối với các nhà máy
3.3.2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
3.3.3. Đối với người dân
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan