[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên khu vực thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên khu vực thành phố Hồ Chí Minh
File thuyết trình Down tại đây or Down tại đây
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu của đề tài
1.3 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
1.3.1 Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
1.3.2 Nội dung và nhiệm vụ nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Định nghĩa từ
2.1.1 Internet
2.1.2 Web
2.1.3 Mua hàng trực tuyến
2.2 Hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên một số nước trên thế giới
2.3 Những lợi thế và hạn chế của việc mua sắm hàng hóa trực tuyến
2.3.1 Những lợi thế
2.3.1.1 Sự tiện lợi
2.3.1.2 Không cần thiết phải có các trung gian bán hàng, không có áp lực mua hàng
2.3.1.3 Sự hiện diện của những kệ bán hàng dài vô tận
2.3.1.4 Khả năng so sánh sản phẩm và tính năng sản phẩm dễ dàng
2.3.2 Những trở ngại và hạn chế của mua sắm trực tuyến.
2.3.2.1 Không còn cảm giác thích thú như mua sắm truyền thống
2.3.2.2 Những vấn đề về sự riêng tư và an toàn
2.3.2.3 Rủi ro về sản phẩm
2.4 Quy trình quyết định tiêu dùng
2.5 Mô hình nghiên cứu
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Mẫu và Phương pháp lấy mẫu
3.1.1 Mẫu
3.1.2 Phương pháp lấy mẫu
3.2 Thiết kế bảng câu hỏi
3.3 Kết quả thu thập bảng câu hỏi
3.4 Phương pháp xử lý dữ liệu
3.5 Các thang đo được sử dụng trong đề tài
3.5.1 Thang đo định danh
3.5.2 Thang đo thứ bậc
3.5.3 Thang đo quãng
3.6 Báo cáo tính chất mẫu nghiên cứu
3.6.1 Phân bố sinh viên trong mẫu nghiên cứu theo giới tính, năm học, quê quán.
3.6.2 Kỹ năng sử dụng máy tính của sinh viên trong mẫu
3.6.3 Khả năng đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên trong mẫu
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Báo cáo kết quả phân tích
4.1.1 So sánh kỹ năng sử dụng máy tính và khả năng đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên nam so với sinh viên nữ trong mẫu
4.1.2 So sánh kỹ năng sử dụng máy tính và khả năng đọc hiểu tiếng Anh giữa sinh viên sinh tại TPHCM với sinh viên có quê quán tại các tỉnh thành khác
4.1.3 Những sản phẩm thường được sinh viên trong mẫu mua trực tuyến
4.2 Kết quả kiểm định
4.2.1 Kiểm định giả thiết H1
4.2.2 Kiểm định giả thiết H2
4.2.3 So sánh mức độ biết đến và quan tâm đến hình thúc mua hàng trực tuyến giữa nam nữ sinh viên
4.2.4 So sánh mức độ biết, mức độ quan tâm đến hình thức mua hàng trực tuyến giữa sinh viên nam và nữ trong tổng thể
4.2.5 Kiểm định giả thiết H3
4.2.6 So sánh giữa sinh viên nam nữ về mức độ thường xuyên mua hàng trực tuyến
4.2.7 Kiểm định giả thiết H4
4.2.7.1 Quan hệ giữa kỹ năng sử dụng máy tính với mức độ biết đến hình thức mua hàng trực tuyến
4.2.7.2 Quan hệ giữa khả năng đọc hiểu tiếng Anh với mức độ biết đến hình thức mua hàng trực tuyến
4.2.7.3 Quan hệ giữa kỹ năng sử dụng máy tính với mức độ quan tâm đến mua hàng trực tuyến.
4.2.7.4 Quan hệ giữa khả năng đọc hiểu tiếng Anh với mức độ quan tâm đến hình thức mua hàng trực tuyến
4.2.8 Kiểm định giả thiết H5
4.2.8.1 Quan hệ giữa mức độ biết về hình thức mua hàng trực tuyến với mức độ thường xuyên thực hiện mua hàng trực tuyến
4.2.8.2 Quan hệ giữa mức độ quan tâm đến hình thức mua hàng trực tuyến với mức độ thường xuyên thực hiện mua hàng trực tuyến
4.2.9 Kiểm định giả thiết H6
4.2.9.1 Quan hệ giữa kỹ năng sử dụng máy tính với mức độ thường xuyên thực hiện mua hàng trực tuyến
4.2.9.2 Quan hệ giữa khả năng đọc hiểu tiếng Anh với mực độ thường xuyên thực hiện mua hàng trực tuyến
4.2.10 Kiểm định giả thiết H7
4.2.10.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo
4.2.10.2 Kiểm định sự phù hợp của phương pháp phân tích nhân tố khám phá
4.2.10.3 kết quả phân tích nhân tố khám phá
4.2.11 So sánh mức độ biết, mức độ quan tâm, mức độ thường xuyên thực hiện mua hàng trực tuyến giữa sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 và năm 4.
4.2.12 So sánh khuynh hướng chọn hình thức mua hàng trực tuyến giữa sinh viên nam và nữ
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Những thành tựu đạt được
5.2 Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
5.2.1 Hạn chế
5.2.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo
5.3 Kiến nghị
5.3.1 Hoàn thiện hệ thống các trang web TMĐT
5.3.2 Giảm rủi ro về tâm lý của người tiêu dùng trực tuyến
5.3.3 Xây dựng niềm tin nơi người tiêu dùng
5.3.4 Đề xuất quy trình thanh toán trong kinh doanh trực tuyến tối ưu mới
5.3.5 Thành lập kênh truyền hình chuyên biệt về TMĐT tại Việt Nam
5.4 Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan