[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hài lòng của khách hàng hưởng lương hưu trí (BHXH) sử dụng dịch vụ chi trả lương hưu qua bưu điện tại tỉnh Tây Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hài lòng của khách hàng hưởng lương hưu trí (BHXH) sử dụng dịch vụ chi trả lương hưu qua bưu điện tại tỉnh Tây Ninh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG  QUAN VỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Giới thiệu lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.5 Quy trình nghiên cứu   
1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
1.7 Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng hưởng lương hưu trí thuộc bảo hiểm xã hội
2.2 Dịch vụ
2.2.1 Định nghĩa dịch vụ
2.2.2 Đặc tính dịch vụ
2.2.3 Dịch vụ công
2.2.4 Chất lượng dịch vụ
2.3 Sự hài lòng của khách hàng
2.3.1 Khái niệm sự hài lòng của khách hàng
2.3.2 Phân loại sự hài lòng của khách hàng
2.3.3 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
2.3.4 Sự khác biệt giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
2.4 Các mô hình lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng
2.4.1 Mô hình chất lượng dịch vụ ServQual (Parasuraman, 1988)
2.4.2 Mô hình SERVPERF (Cronin and Taylor, 1992)
2.4.3 Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI Model)
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT
3.1 Tổng quan về dịch vụ chi trả lương hưu qua bưu điện
3.1.1 Giới thiệu về dịch vụ chi trả lương qua bưu điện tại tỉnh Tây Ninh
3.1.2 Quy trình phối hợp chi trả lương hưu giữa các bên liên quan
3.1.3 Ưu điểm và hạn chế khi thực hiện trả lương hưu qua bưu điện
3.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thiết
3.2.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất
3.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu
3.3 Phương pháp nghiên cứu
3.3.1 Quy trình nghiên cứu
3.3.2 Thiết kế nghiên cứu  
3.3.3 Các thang đo và mã hoá thang đo
3.3.4 Các bước xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Phân tích dữ liệu
4.1.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu
4.1.2 Đánh giá các thang đo
4.1.3 Điều chỉnh mô hình lý thuyết
4.1.4 Kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu
4.1.5 Kiểm định sự khác biệt của các nhóm khách hàng
4.2 Đánh giá thực trạng dịch vụ của bưu điện
4.2.1 Đánh giá về mức độ thỏa mãn chung
4.2.2  Đánh giá về khả năng tiếp cận
4.2.3  Đánh giá về sự tin cậy
4.2.4  Đánh giá về khả năng đáp ứng
4.2.5  Đánh giá về tin cậy phục vụ
4.2.6  Đánh giá về năng lực phục vụ
4.2.7  Đánh giá về yếu tố phương tiện hữu hình
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN
5.1 Các giải pháp
5.1.1 Giải pháp cải thiện năng lực phục vụ         
5.1.2 Giải pháp cải thiện mức độ đáp ứng
5.1.3 Giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận
5.2 Một số kiến nghị
5.2.1 Đối với Nhà Nước
5.2.2 Đối với các cơ quan BHXH
5.2.3 Đối với đơn vị thực hiện dịch vụ công là Bưu điện
5.3 Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
KẾT LUẬN   
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM  KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan