[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phốt pho của gà Broiler (Ross 508) với khẩu phần có tỷ lệ phốt pho ở dạng phytin khác nhau có và không bổ sung men Phytase

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phốt pho của gà Broiler (Ross 508) với khẩu phần có tỷ lệ phốt pho ở dạng phytin khác nhau có và không bổ sung men Phytase
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
1.1.1. Chất khoáng trong thức ăn và nhu cầu chất khoáng của gia cầm
1.1.1.1. Chất khoáng
1.1.1.2. Vai trò của canxi và phốt pho trong thức ăn
1.1.1.3. Nhu cầu chất khoáng
1.1.1.4. Nhu cầu phốt pho của gia cầm
1.1.2. Tiêu hoá và hấp thu các chất khoáng
1.1.3. Tổng quan về enzyme
1.1.3.1. Cấu tạo hoá học của enzyme
1.1.3.2. Tính đặc hiệu của enzyme
1.1.3.3. Cơ chế hoạt động xúc tác của enzyme
1.1.4. Những lợi ích của việc sử dụng enzyme
1.1.5. Những hiểu biết về enzyme Phytase
1.1.5.1. Cơ chế hoạt động
1.1.5.2. Thành phần Phytase trong tự nhiên
1.1.5.3. Tiềm năng ứng dụng của Phytase
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Nội dung thí nghiệm
2.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
2.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
3.1. TỶ LỆ NUÔI SỐNG CỦA GÀ THÍ NGHIỆM QUA CÁC TUẦN TUỔI
3.2. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PHYTASE ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ THÍ NGHIỆM
3.2.1. Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase đến sinh trưởng tích luỹ của gà thí nghiệm
3.2.2. Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase đến sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm
3.2.3. Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase đến Sinh trưởng tương đối của gà thí nghiệm
3.3. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PHYTASE ĐẾN KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VÀ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN CỦA GÀ THÍ NGHIỆM
3.3.1. Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase đến hhả năng thu nhận thức ăn của gà thí nghiệm
3.3.2. Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase đến tiêu tốn thức ăn cho tăng khối lượng (kg)
3.3.3. Tiêu tốn protein cho tăng khối lượng (g/kg)
3.3.4. Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase đến tiêu tốn năng lượng trao đổi cho tăng khối lượng của gà thí nghiệm
3.4. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PHYTASE ĐẾN CHỈ SỐ SẢN XUẤT CỦA GÀ THÍ NGHIỆM
3.5. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG PHYTASE ĐẾN NĂNG SUẤT THỊT
3.6. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG MEN PHYTASE ĐẾN KẾT QUẢ KHOÁNG HOÁ XƯƠNG CỦA GÀ THÍ NGHIỆM
3.7. TỶ LỆ TIÊU HÓA CA, P CỦA GÀ THÍ NGHIỆM
3.7.1. Tỷ lệ tiêu hóa phốt pho
3.7.2. Tỷ lệ tiêu hóa Canxi của gà thí nghiệm
3.8. SƠ BỘ HOẠCH TOÁN KINH TẾ
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan