[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng của công ty Điện lực Gò Vấp

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng của công ty Điện lực Gò Vấp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG
1.1. QUAN NIỆM VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
1.1.1. Vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN     
1.1.2. Quan niệm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước
1.2. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH DOANH ĐIỆN NĂNG
1.2.1. Vai trò của ngành điện trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
1.2.2. Đặc điểm điện năng và kinh doanh điện năng     
1.3. QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA PCGV
1.3.1. Hiệu quả kinh doanh điện năng cần được xem xét theo quan điểm hệ thống bao gồm hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội
1.3.2. Hiệu quả kinh doanh điện năng phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp           
1.3.3. Hiệu quả kinh doanh điện năng phải trên cơ sở phục vụ tốt nhất yêu cầu của khách hàng 
1.3.4. Hiệu quả kinh doanh điện năng phải được đánh giá phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế
1.4. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA PCGV
1.4.1. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế 
1.4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả xã hội
1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA PCGV
1.5.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.5.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.6. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA PCGV
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GÒ VẤP GIAI ĐOẠN 2008 – 2012
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC GÒ VẤP
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
2.1.3. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật
2.2. KẾT QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GÒ VẤP GIAI ĐOẠN 2008-2012
2.2.1. Điện thương phẩm
2.2.2. Giá bán điện bình quân
2.2.3. Tổn thất điện năng
2.2.4. Doanh thu kinh doanh điện năng
2.2.5. Chi phí kinh doanh điện năng
2.2.6. Lợi nhuận kinh doanh điện năng
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GÒ VẤP
2.3.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tổng hợp
2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả từng lĩnh vực
2.3.3. Các chỉ tiêu hiệu quả xã hội
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GÒ VẤP
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Những mặt còn tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GÒ VẤP
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA PCGV
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔNG THỂ
3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh trong tình hình mới
3.2.2. Hoàn thiện công tác kế hoạch và điều hành kế hoạch SXKD
3.2.3.  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
3.3.1. Đổi mới tổ chức, nâng cao trình độ và năng lực quản lý
3.3.2. Nâng cao năng lực Marketing
3.3.3. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
3.3.4. Một số giải pháp nghiệp vụ đặc thù          
3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Ở TẦM VĨ MÔ           
3.4.1. Đối với Nhà nước
3.4.2. Đối với Quận Gò Vấp
3.4.3. Đối với EVN
3.5. TÍNH KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP
KẾT LUẬN   

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan