[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng mức áp dụng mô hình CMMI tại công ty cổ phần Misa từ mức 3 lên mức 5

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng mức áp dụng mô hình CMMI tại công ty cổ phần Misa từ mức 3 lên mức 5
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG NĂNG LỰC TÍCH HỢP (CMMI)
1.1. Những vấn đề chung về chất lượng
1.1.1. Chất lượng
1.1.2. Quản lý chất lượng (QLCL)
1.1.3. Sự phát triển của quản lý chất lượng
1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý chất lượng
1.1.5. Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)
1.2. Một số hệ thống quản lý chất lượng: (Vui lòng xem phục lục 1:  Một số hệ thống quản lý chất lượng)
1.3. Bộ tiêu chuẩn mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI)
1.3.1. Tổng quan về CMMI
1.3.2. Mối quan hệ giữa hệ thống QLCL ISO 9001 và mô hình trưởng thành năng lực tích hợp CMMI
1.3.3. Cấu trúc CMMI
1.3.4. Các mức (Levels) của CMMI          
1.3.4.1. Mức 1 (Initial: Ban đầu)
1.3.4.2. Mức 2 (Repeatable: Lặp lại)
1.3.4.3. Mức 3 (Defined: Xác định)
1.3.4.4. Mức 4 (Managed: Quản lý)
1.3.4.5. Mức 5 (Optimizing: Tối ưu hóa)
1.3.5. Lợi ích và khó khăn việc sử dụng CMMI
1.3.5.1. Lợi ích         
1.3.5.1. Khó khăn
1.3.6.1. Các điều kiện áp dụng hệ thống mô hình trưởng thành năng lực tích hợp
1.3.6.1. Tổ chức phải xây dựng hệ thống tài liệu
1.3.6.2. Trách nhiệm lãnh đạo trong hệ thống
1.3.6.3. Nguồn nhân lực
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CMMI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
2.1. Tổng quan ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam
2.2. Giới thiệu Công ty cổ phần MISA
2.2.1. Giới thiệu chung
2.2.2. Khách hàng
2.2.3. Sản phẩm và dịch vụ
2.2.4. Cơ cấu tổ chức
2.2.5. Nhân sự
2.2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng mô hình phát triển phần mềm và mô hình CMMI mức 3 đang áp dụng tại công ty cổ phần MISA
2.3.1. Thực trạng mô hình phát triển phần mềm
2.3.2 Hệ thống mô hình CMMI mức 3 đang được triển khai và áp dụng tại công ty cổ phần MISA
2.3.3. Đánh giá mô hình CMMI đang được triển khai và áp dụng tại công ty cổ phần MISA
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG MỨC ÁP DỤNG MÔ HÌNH CMMI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA TỪ MỨC 3 LÊN MỨC 5
3.1. Xu hướng phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam từ nay đến năm 2020
3.2. Định hướng phát triển của công ty MISA đến năm 2020
3.3. Các giải pháp xây dựng hệ thống CMMI đạt mức 5
3.2.1. Giải pháp đo lường
3.2.2. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.3.2.1. Chính sách tuyển dụng
3.3.2.2. Chính sách đào tạo
3.3.2.3. Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nhân viên
3.2.3. Giải pháp về cơ sở vật chất
3.2.4. Giải pháp bổ sung và hoàn thiện mô hình và quy trình
3.3.4.1. Thiết lập vòng hỗ trợ các quy trình cần thiết để có thể đạt tiêu chuẩn CMMI mức 4 và mức 5
3.3.4.2. Xây dựng sơ đồ tra cứu các quy trình theo vòng đời dự án và các các lĩnh vực quy trình cần thiết để áp dụng CMMI mức 4 và mức 5
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN   

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan