[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số kỹ thuật giải bài toán tối ưu đa mục tiêu theo hướng quy về một mục tiêu

[/kythuat]
[tomtat]
Một số kỹ thuật giải bài toán tối ưu đa mục tiêu theo hướng quy về một mục tiêu
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU
1.1. Một số bài toán cụ thể.
1.2. Bài toán tổng quát.
1.3. Một số phương pháp giải cụ thể.
Chương 2: GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU THEO HƯỚNG QUY VỀ MỘT MỤC TIÊU.
2.1. Giải thuật di truyền.
2.2. Phương Pháp tìm nghiệm có khoảng cách ngắn nhất đến nghiện lý tưởng.
2.3. Phương pháp trọng số.
2.4. Bài toán thử nghiệm.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan