[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về năng lực cạnh tranh doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
1.1.2. Các công cụ cạnh tranh
1.1.3. Khái niệm năng lực cạnh tranh
1.1.4. Lợi thế cạnh tranh    
1.2. Lý thuyết về nguồn lực và đặc điểm nguồn lực tạo lợi thế cho doanh nghiệp
1.2.1. Lý thuyết về nguồn lực
1.2.2. Đặc điểm của nguồn lực tạo lợi thế cho doanh nghiệp
1.3. Lý thuyết năng lực động
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh động của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh
1.4.1. Năng lực Marketing
1.4.2. Định hướng kinh doanh
1.4.3. Năng lực sáng tạo     
1.4.4. Năng lực tổ chức dịch vụ
1.4.5. Danh tiếng doanh nghiệp
1.4.6. Văn hóa doanh nghiệp
1.5. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết         
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰCCẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN CÂY XANH
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Bộ máy tổ chức – quản lý
2.1.4. Tình hình thu nhập, năng suất lao động, sử dụng lao động
2.1.5. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu
2.2.3. Nghiên cứu định tính
2.2.4. Nghiên cứu định lượng
2.2.5. Kế hoạch phân tích dữ liệu 
2.3. Kết quả nghiên cứu
2.3.1. Phân tích mô tả mẫu nghiên cứu
2.3.2. Kiểm định thang đo và phân tích nhân tố
2.3.3. Mô hình nghiên cứu
2.4. Đánh giá chung Năng lực cạnh tranh động của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh từ khảo sát ý kiến khách hàng
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Một số hạn chế còn tồn tại và Nguyên nhân
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN CÂY XANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
3.1.1. Giải pháp về năng lực tổ chức dịch vụ
3.1.2. Giải pháp về định hướng kinh doanh        
3.1.3. Giải pháp về danh tiếng của doanh nghiệp
3.1.4. Một số giải pháp khác
3.2. Hạn chế của đề tài
KẾT LUẬN   
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan