[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty mỹ phẩm Lana trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty mỹ phẩm Lana trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
1.1.1. Khái niệm cạnh tranh
1.1.2. Lợi thế cạnh tranh    
1.1.3. Năng lực cạnh tranh
1.2. Một số quan điểm về lợi thế cạnh tranh
1.2.1. Cách thức để tạo ra lợi thế cạnh tranh
1.2.2. Cách thức để duy trì và xây dựng năng lực cạnh tranh  
1.2.2.1. Tập trung xây dựng các khối tổng thể của lợi thế cạnh tranh
1.2.2.2. Xác định các nguồn lực cần xây dựng và duy trì
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh
1.3.1. Nguồn lực      
1.3.2. Tiềm lực
1.3.3. Năng lực cốt lõi (Core Competencies)
1.3.4. Năng lực khác biệt (Distinctive Competencies)
1.4. Các công cụ phân tích năng lực cạnh tranh
1.4.1. Mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter
1.4.1.1. Cường độ cạnh tranh của các đối thủ hiện tại trong ngành
1.4.1.2. Nguy cơ xâm nhập từ các đối thủ tiềm năng     
1.4.1.3. Áp lực từ các sản phẩm thay thế
1.4.1.4. Áp lực từ phía khách hàng           
1.4.1.5. Áp lực từ phía nhà cung cấp
1.5. Phương pháp nghiên cứu năng lực cạnh tranh
1.5.1. Phương pháp định tính
1.5.1.1. Phương pháp chuyên gia
1.5.1.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
1.5.1.3. Khung đánh giá các năng lực cạnh tranh
1.5.1.4. Ma trận SWOT
1.5.2. Phương pháp định lượng
1.6. Bài học kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số công ty sản xuất hàng mỹ phẩm Việt Nam
1.6.1. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn
1.6.2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH SX Mỹ phẩm Lan Hảo
1.6.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ Phần Hóa Mỹ phẩm Mỹ Hảo
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2   : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY MỸ PHẨM LANA  
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty mỹ phẩm LANA  
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty       
2.1.2. Hệ thống bộ máy tổ chức quản lý của công ty
2.1.3. Thị trường của công ty mỹ phẩm LANA   
2.1.4. Các mặt hàng hóa mỹ phẩm của công ty
2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty mỹ phẩm LANA
2.2.1. Thực trạng nguồn lực của công ty mỹ phẩm LANA
2.2.1.1. Nguồn nhân lực của công ty
2.2.1.2. Năng lực hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.1.3. Năng lực Uy tín, thương hiệu của công ty
2.2.1.4. Năng lực Marketing và phân phối          
2.2.1.5. Năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ
2.2.2. Phân tích môi trường vĩ mô
2.2.2.1. Các chính sách cạnh tranh ở Việt Nam
2.2.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế
2.2.2.3. Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế
2.2.3. Phân tích môi trường cạnh tranh trong ngành      
2.2.3.1. Thị trường mỹ phẩm Việt Nam
2.2.3.2. Khái quát năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm trong nước
2.2.3.3. Thị phần của mỹ phẩm LANA    
2.2.3.4. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại của mỹ phẩm LANA
2.2.3.5. Nguy cơ xâm nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng
2.2.3.6. Nguy cơ từ các sản phẩm thay thế          
2.2.3.7. Áp lực từ phía khách hàng           
2.2.3.8. Áp lực từ phía nhà cung cấp
2.3. Xác định các năng lực cạnh tranh của công ty mỹ phẩm LANA
2.3.1. Các năng lực về vị thế thị trường của LANA
2.3.2. Các năng lực về nguồn lực của LANA      
2.3.3. Các năng lực về tiềm lực của LANA
2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh cho công ty mỹ phẩm LANA         
2.4.1. Đánh giá định tính    
2.4.1.1. Ma trận SWOT
2.4.1.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty
2.4.2 Đánh giá định lượng  
2.4.2.1. Quy trình nghiên cứu
Hình 2.8: Quy trình nghiên cứu định lượng
2.4.2.2. Xây dựng thang đo năng lực cạnh tranh của công ty
2.4.2.3. Triển khai khảo sát trên mẫu chính thức           
2.4.2.4. Xử lý dữ liệu khảo sát trên mẫu chính thức      
2.4.3. Kết quả nghiên cứu  
2.4.3.1. Thông tin khách hàng trên mẫu khảo sát
2.4.3.2. Kết quả đánh giá năng lực uy tín, thương hiệu
2.4.3.3. Kết quả đánh giá năng lực phát triển sản phẩm
2.4.3.4. Kết quả đánh giá năng lực Marketing
2.4.3.5. Kết quả đánh giá năng lực quản lý chất lượng
2.4.3.6. Kết quả đánh giá năng lực phát triển kênh phân phối
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3   : GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY MỸ PHẨM LANA
3.1. Tiềm năng phát triển của thị trường mỹ phẩm Việt Nam
3.2. Dự báo sự phát triển của thị trường mỹ phẩm
3.2.1. Xu hướng loại sản phẩm
3.2.2. Xu hướng thị trường 
3.2.3. Xu hướng tiêu thụ
3.2.4. Các xu hướng khác   
3.3. Quan điểm về nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty mỹ phẩm LANA
3.4. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty mỹ phẩm LANA
3.4.1. Nhóm giải pháp nhằm duy trì năng lực cạnh tranh cho công ty mỹ phẩm LANA
3.4.2. Nhóm giải pháp nhằm củng cố năng lực cạnh tranh cho mỹ phẩm LANA
3.4.3. Nhóm giải pháp nhằm xây dựng năng lực cạnh tranh cho mỹ phẩm LANA
3.4.4. Tóm tắt các giải pháp
3.5. Kiến nghị
3.5.1. Đối với Nhà nước
3.5.2. Đối với Hội hóa mỹ phẩm
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
PHẦN KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan