[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghề sản xuất và chế biến chè ở Thái Nguyên (giai đoạn 1997 - 2010)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghề sản xuất và chế biến chè ở Thái Nguyên (giai đoạn 1997 - 2010)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, MÔ HÌNH
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. NGHỀ CHÈ Ở THÁI NGUYÊN TRƯỚC NĂM 1997
1.1. Vài nét về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên
1.2. Nguồn gốc cây chè và nghề trồng chè ở Thái Nguyên trước năm 1997..15
Tiểu kết chương 1
Chương 2. NGHỀ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CHÈ Ở THÁI NGUYÊN (GIAI ĐOẠN 1997 - 2010)
2.1. Vùng phân bố và kĩ thuật trồng, chế biến chè
2.1.1. Vùng phân bố
2.1.2. Kĩ thuật trồng và chế biến chè
2.2. Quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
2.2.1. Quy trình sản xuất
2.2.2. Hình thức sản xuất
2.2.3. Các loại sản phẩm
2.2.4. Thị trường tiêu thụ
Tiểu kết chương 2
Chương 3. VAI TRÒ CỦA CHÈ THÁI NGUYÊN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI
3.1. Về kinh tế
3.2. Về văn hoá - xã hội
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan