[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CB, CC CẤP XÃ
1.1 Một số vấn đề chung về cán bộ, công chức
1.1.1 Khái niệm về cán bộ, công chức
1.1.2 Chức năng của cán bộ, công chức
1.1.3 Phân loại cán bộ, công chức
1.1.4 Phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức
1.2 Cán bộ, công chức cấp xã
1.2.1 Khái niệm cán bộ, công chức cấp xã
1.2.2 Vai trò và vị trí của cán bộ, công chức cấp xã
1.2.3 Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã
1.2.3.1 Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ chuyên trách cấp xã
1.2.3.2 Chức trách, nhiệm vụ đối với công chức cấp xã
1.2.3.3 Tiêu chuẩn chung của cán bộ chuyên trách cấp xã
1.2.4 Cơ sở hình thành đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
1.2.4.1 Bầu cử cán bộ cấp xã
1.2.4.2 Tuyển dụng công chức cấp xã
1.2.5 Một số chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã
1.3 Năng lực của cán bộ, công chức cấp xã        
1.3.1 Khái niệm về năng lực cán bộ, công chức cấp xã
1.3.2 Đặc điểm và nội dung phản ánh năng lực cán bộ, công chức cấp xã
1.3.2.1 Năng lực chuyên môn
1.3.2.2 Năng lực tổ chức     
1.3.2.3 Năng lực lãnh đạo
1.3.2.4 Năng lực quản lý     
1.3.2.5 Năng lực vận động  
1.3.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực của cán bộ, công chức cấp xã
1.3.3.1 Trình độ của cán bộ, công chức cấp xã
1.3.3.2 Phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức cấp xã
1.3.3.3 Hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã
1.4 Bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực công chức
1.4.1 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nâng cao năng lực công chức cơ sở ở Nước Cộng Hoà Pháp
1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nâng cao năng lực công chức cơ sở của Tỉnh Đắk Lăk   
1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nâng cao năng lực công chức cơ sở của Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Mình
1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nâng cao năng lực công chức cơ sở của Tỉnh Bình Thuận
1.5 Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CB, CC CÁP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TP.VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
2.1 Khái quát về cấp xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
2.1.1 Đặc điểm cấp xã trên địa bàn TP.Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
2.1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã, phường từ năm 2011-2013
2.1.2.1 Kết quả về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
2.1.2.2 Kết quả về thu chi ngân sách
2.1.2.3 Kết quả về xây dựng cơ sở hạ tầng
2.1.2.4 Kết quả về văn hóa đời sống việc làm của nhân dân
2.1.2.5 Kết quả về quốc phòng, an ninh, tư pháp
2.2 Đội ngũ CB, CC cấp xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
2.2.1 Số lượng cán bộ, công chức cấp xã
2.2.2 Độ tuổi và thâm niên công tác của cán bộ, công chức cấp xã
2.2.3 Biến động nhân sự tại xã, phường từ năm 2011-2013
2.2.4 Nguồn hình thành cán bộ, công chức cấp xã
2.2.5 Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
2.3 Đánh giá các tiêu chí năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
2.3.1 Đánh giá về trình độ
2.3.1.1 Trình độ học vấn
2.3.1.2 Trình độ chuyên môn
2.3.1.3 Trình độ lý luận chính trị
2.3.1.4 Trình độ ngoại ngữ và tin học
2.3.1.5 Trình độ quản lý hành chính
2.3.2 Đánh giá về phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức cấp xã
2.3.3 Đánh giá của nhân dân về hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã
2.3.4 Kết quả tổng hợp ý kiến đánh giá về năng lực cán bộ, công chức cấp xã         
2.3.4.1 Đối với cán bộ chuyên trách
2.3.4.2 Đối với công chức chuyên môn
2.4 Đánh giá chung về năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
2.4.1 Điểm mạnh
2.4.1.1 Chính sách trợ cấp khuyến khích
2.4.1.2 Tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ
2.4.1.3 Chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức hợp lý
2.4.2 Điểm yếu và nguyên nhân hạn chế
2.4.2.1 Hạn chế về năng lực
2.4.2.2 Hạn chế về thu nhập
2.4.2.3 Hạn chế về điều kiện phát triển trình độ
2.4.2.4 Nguyên nhân hạn chế
2.5 Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TP.VŨNG TÀU, TỈNH BRVT
3.1 Giải pháp
3.1.1 Xây dựng cơ chế theo từng khu vực, địa bàn
3.1.2 Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ, công chức để xây dựng quy hoạch và cơ cấu nhân sự
3.1.3 Quy hoạch nguồn cán bộ, công chức
3.1.3.1 Công tác quy hoạch cán bộ
3.1.3.2            Các nội dung cần thực hiện
3.1.4 Đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ, công chức
3.1.4.1 Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức
3.1.4.2 Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức cho cán bộ, công chức
3.1.5 Tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức
3.1.5.1 Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức
3.1.5.2 Công tác bố trí cán bộ, công chức
3.1.6 Tăng cường công tác đánh giá, nhận xét, xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức cấp xã
3.1.6.1 Tăng cường công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức cấp xã
3.1.6.2 Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức cấp xã
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Một số kiến nghị đối với Trung ương
3.2.2 Một số kiến nghị đối với Tỉnh         
3.2.3 Một số kiến nghị đối với TP.Vũng Tàu      
3.3 Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN   
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan