[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch tới môi trường nước khu vực ven bờ bắc Hồ Núi Cốc thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch tới môi trường nước khu vực ven bờ bắc Hồ Núi Cốc thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lí luận về hoạt động du lịch
1.1.1. Khái niệm du lịch
1.1.2. Đặc trưng củ a ngà nh du lịch
1.2. Khái quát về mối quan hệ giữa phát triển du lịch và môi trường
1.2.1. Phát triển du lịch biển bền vững bảo vệ môi trường sinh thái
1.2.2. Cải thiện hệ sinh thái ven biển
1.2.3. Điện mặt trời hỗ trợ phát triển du lịch, môi trường
1.3. Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường sinh thái
1.3.1. Các tác động tích cực của hoạt động du lịch đến môi trường
1.3.2. Các tác động tiêu cực của hoạt động du lịch đến môi trường
1.3.3. Các hoạt động du lịch tác động tới môi trường
1.3.4. Các tác động tiềm năng của dự án phát triển du lịch
1.4. Các yếu tố tác động đến chất lượng môi trường nước Hồ Núi Cốc
1.4.1. Các yếu tố tác động do điều kiện tự nhiên
1.4.1.1. Ảnh hưởng của yếu tố thuỷ văn
1.4.1.2. Ảnh hưởng của yếu tố địa hình
1.4.1.3. Ảnh hưởng của môi trường sinh học
1.4.1.4. Ảnh hưởng do sói mòn bồi lắng
1.4.2. Các yếu tố tác động do phát triển kinh tế xã hội khu vực
1.4.2.1. Hoạt động công nghiệp
1.4.2.2. Hoạt động nông - lâm - ngư nghiệp
1.4.2.3. Hoạt động dịch vụ, sinh hoạt, du lịch
1.4.3. Ước tính thải lượng ô nhiễm đổ vào lưu vực Hồ Núi Cốc
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.2.1. Địa điểm
2.2.2. Thời gian nghiên cứu
2.3. Các nội dung nghiên cứu
2.4. Các phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp thu thập, xử lí số liệu hiện có
2.4.2. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
2.4.3. Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu điều tra
2.4.4. Các phương pháp lấy mẫu, phân tích, đo đạc
2.4.4.1. Vị trí thu mẫu và các thành phần đo đạc, phân tích
2.4.4.2. Phương pháp thu mẫu và cố định mẫu
2.4.4.3. Phương pháp phân tích mẫu
2.4.5. Phương pháp chuyên gia
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tiềm năng du lịch sinh thái khu du lịch Hồ Núi Cốc
3.1.1. Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý và địa hình
3.1.1.2. Đặc điểm khí hậu
3.1.1.3. Điều kiện thủy văn
3.1.1.4. Đặc điểm thực vật
3.1.1.5. Đặc điểm thổ nhưỡng
3.1.2. Đặc điểm dân cư, phát triển kinh tế và tài nguyên du lịch nhân văn
3.1.2.1. Đặc điểm dân cư và sản xuất
3.1.2.3. Tài nguyên du lịch nhân văn
3.1.3. Cơ sở hạ tầng trong khu vực
3.1.3.1. Hệ thống giao thông
3.1.3.2. Hệ thống cấp điện, mạng lưới thông tin liên lạc
3.1.3.3. Hệ thống cấp, thoát nước
3.1.3.5. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn
3.2. Hiện trạng phát triển du lịch và môi trường khu du lịch Hồ Núi Cốc
3.2.1. Hiện trạng phát triển du lịch tại khu du lịch Hồ Núi Cốc
3.2.2. Đánh giá tổng quan môi trường khu du lịch phía Bắc Hồ Núi Cốc
3.2.2.1. Cơ sở lưu trú tại khu du lịch
3.2.2.2. Cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí
3.2.2.3. Cơ sở dịch vụ nhà hàng
3.3. Đánh giá chất lượng môi trường và ý thức bảo vệ môi trường của khách tại khu du lịch Hồ Núi Cốc
3.3.1. Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường nước mặt hồ Núi Cốc
3.3.1.1. Hiện trạng và diễn biến các yếu tố thủy lý nước mặt hồ Núi Cốc
3.3.1.2. Hiện trạng và diễn biến các yếu tố thủy hóa nước mặt hồ Núi Cốc
3.3.1.3. Hiện trạng và diễn biến chỉ số sinh học Coliform nước mặt hồ Núi Cốc
3.3.2. Đánh giá chất lượng môi trường nước thải khu vực hồ Núi Cốc
3.3.2.1. Hiện trạng và diễn biến các yếu tố thủy lý trong nước thải
3.3.2.2. Hiện trạng và diễn biến các yếu tố thuỷ hóa trong nước thải
3.3.2.3. Hiện trạng và diễn biến chỉ số sinh học Coliform trong nước thải
3.3.3. Hiện trạng phát sinh rác thải trên khu vực hồ Núi Cốc
3.3.3.1. Nguồn phát sinh rác thải xuống hồ
3.3.3.2. Thành phần rác thải nổi trên mặt hồ
3.3.4. Đánh giá ý thức bảo vệ môi trường của khách du lịch
3.3.4.1. Kết quả điều tra đánh giá ý thức bảo vệ môi trường của khách du lịch
3.3.4.2. Kết quả điều tra đánh giá ý thức bảo vệ môi trường của khách du lịch
3.3.4.3. Kết quả phỏng vấn các nhân viên trong khu du lịch về ý thức bảo vệ môi trường của khách du lịch
3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng môi trường nước hồ Núi Cốc
3.4.2. Các biện pháp chung về quản lý môi trường nước vùng hồ
3.4.5. Biện pháp tuyên truyền giáo dục
3.4.6. Giải pháp khoa học công nghệ
3.4.7. Chương trình quan trắc môi trường
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan