[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ tới sinh trưởng và năng suất chè giai đoạn kiến thiết cơ bản tại xã Phú Hộ thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ tới sinh trưởng và năng suất chè giai đoạn kiến thiết cơ bản tại xã Phú Hộ thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở khoa học của đề tài
1.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3. NỘI DUNG PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1.1 Đối tượng nghiên cứu
2.1.2 Phạm vi nghiên cứu
2.2 Nội dung nghiên cứu
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Phương pháp luận
2.3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.3 Phương pháp nghiên cứu các chỉ tiêu
2.3.4 Phương pháp thu thập thông tin
2.3.5 Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4. KẾT QUẢ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu.
4.1.1. Điều kiện tự nhiên.
4.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu.
4.2. Tác dụng của vật liệu che phủ đến khẳng năng bảo vệ và cải thiện độ phì của đất
4.2.1. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến sự thay đổi ẩm độ đất
4.2.2. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến độ phì đất
4.2.3. Tác dụng của lớp phủ thực vật đến hạn chế xói mòn, rửa trôi đất
4.2.4. Ảnh hưởng của vật liệu tủ gốc đến độ xốp đất
4.2.5. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến khả năng kiểm soát cỏ dại
4.2.6. Mức độ hoai mục của lớp phủ thực vật
4.3. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển của cây chè
4.3.1 Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến tỷ lệ sống của nương chè
4.3.2. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng chiều cao cây chè
4.3.3. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến đường kính thân chè
4.3.4. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến số cành cấp 1
4.3.5. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến chiều cao phân cành cấp 1
4.3.6. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến số cành cấp 2
4.4. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến yếu tố cấu thành năng suất
4.4.1. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến mật độ búp/cây
4.4.2. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến khối lượng búp
4.4.3. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến chiều dài búp
4.4.4. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật đến tỷ lệ mù xòe
4.5. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sâu bệnh hại chè
4.5.1. Rầy Xanh (Empoasca flavescens Fabr)
4.5.2. Bọ Cánh Tơ (Physotrips setivenetris Bagn)
4.5.3. Bọ Xít Muỗi (Helopeltis theivora Watrhouse)
4.5.4. Nhện Đỏ: (Metatetranychus bioculatus Wood)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan