[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng lên độ chính xác của máy biến điện áp cao thế kiểu dung

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng lên độ chính xác của máy biến điện áp cao thế kiểu dung
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
1.1. Chức năng và vai trò của biến điện áp đo lường
1.1.1. Chức năng
1.1.2. Vai trò quan trọng của biến điện áp
1.1.3. Cấp chính xác của thiết bị đo lường hiện nay
1.2. Phân loại biến áp đo lường
1.2.1. Biến điện áp điện từ
1.2.2. Biến điện áp kiểu tụ phân áp CVT
1.2.3. Biến điện áp kiểu mới
Chương 2: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG CVT
2.1. Mô hình các phần tử của bộ bù phân áp bằng tụ (CVT)
2.1.1. Cấu tạo
2.1.2. Các mô hình CVT
2.2. Các phương pháp nâng cao độ chính xác của thiết bị đo lường
2.2.1. Phương pháp ước lương các thông số
2.2.2. Phương pháp bù động on-line
Chương 3: GIẢI TÍCH MÔ HÌNH BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG
3.1. Biểu thức toán học để tính sai số của thiết bị đo lường
3.2. Phương pháp nâng cao độ chính xác
3.2.1. Thông số mô hình tham khảo
3.2.2. Nguyên lý bù nâng cao độ chính xác của thiết bị
3.2.3. Phương pháp làm giảm sai số của CVT
3.3. Khảo sát một vài loại CVT trong hệ thống điện cao thế
3.3.1. Khảo sát CVT 123kV trong hệ thống điện cao thế
3.3.2. Khảo sát CVT 220kV trong hệ thống điện cao thế
3.3.3. Khảo sát CVT 400kV trong hệ thống điện cao thế
3.3.4. Khảo sát CVT 500kV trong hệ thống điện cao thế
3.4. Khảo sát các giá trị bù và so sánh trên cùng một đồ thị
3.4.1. Khảo sát các giá trị và so sánh trên cùng một đồ thị CVT 123kV
3.4.2. Khảo sát các giá trị và so sánh trên cùng một đồ thị CVT 220kV
3.4.3. Khảo sát các giá trị và so sánh trên cùng một đồ thị CVT 400kV
3.4.4. Khảo sát các giá trị và so sánh trên cùng một đồ thị CVT 500kV
Chương 4: KHẢO SÁT CVT KHI THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TẢI VÀ ĐIỆN DUNG KÝ SINH
4.1. Khảo sát CVT 123kV
4.1.1. Khảo sát CVT 123kV khi thay đổi giá trị tải
4.1.2. Khảo sát CVT 123kV khi thay đổi điện dung ký sinh đầu vào CVT
4.2. Khảo sát CVT 220kV
4.2.1. Khảo sát CVT 220kV khi thay đổi giá trị tải
4.2.2. Khảo sát CVT 220kV khi thay đổi điện dung ký sinh đầu vào CVT
Chương 7: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan